Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Malechovice - CZ052.3604.5207.083313 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Libošovice

Číslo obce PRVKUK 83313
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5207.083313
Kód obce 573116
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1015 (5207)
Jičín
Číslo POU
Název POU
2216
Sobotka

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5207.083313.01 Malechovice 08331 83313

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Malechovice je místní část obce Libošovice. Leží 2 km východně v nadmořských výškách 298 – 320 m n.m. Obec má 17 trvale bydlících obyvatel v 7 domech vedených k trvalému bydlení. V obci se dále nachází 34 objektů určených k individuální rekreaci cca 102 obyvatel. Obec se nachází v CHKO Český ráj. Obcí protéká místní potok.
V následném období se nepředpokládá nárůst počtu obyvatel obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Informace od obce
Informace od provozovatele vodovodu VOS a.s. Jičín

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Malechovice Trvale bydlící - - - 15 15 15 15
Přechodně bydlící - - - 102 102 102 102
Celkem - - - 117 117 117 117

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Libošovice 454 481 486 496 502 500 507 510 508 501 513 512 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Malechovice - - - 0 0 4 4

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 0 0 0 0
Maximální potřeba vody m3/den - - - 0 0 0 0
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 0,00 0,13 0,27 0,40
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 0,00 0,13 0,27 0,40
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V obci Malechovice není v současné době vybudován žádný vodovod. Obyvatelé jsou zásobeni individuálně z domovních studní. Se zásobami vody ve studnách jsou známy výrazné problémy.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V obci Malechovice (místní části obce Libošovice) bude vybudován veřejný vodovod napojený na systém skupinového vodovodu Mladějov přívodem z lokality Roveň, a to z důvodu vyskytujících se problémů se zásobováním obyvatel pitnou vodou z domovních studní (nedostatečná kapacita studní z důvodu klimatických změn). Přívodní řad DN 80 do Malechovic bude veden podél komunikace z Rovně do Malechovic v délce 700 m, rozvodné řady v zástavbě jsou navrženy v délce 420 m.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při problémech se zásobami vody ve studních budou obyvatelé zásobeni pomocí cisteren nebo vody balené. Při problémech s kvalitou vody bude voda ze studní nadále využívána jen jako užitková a zásobování doplněno vodou balenou.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Malechovice - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Malechovice - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 4,27 4,27 4,27 4,27
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 2,67 2,67 2,67 2,67
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V součastné době není v obci vybudován systém splaškové kanalizace zakončené čistírnou odpadních vod. Odpadní vody jsou likvidovány individuálně pomocí bezodtokých jímek a septiků.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Vzhledem k velikosti obce bude ponechán stávající systém individuální likvidace odpadních vod. Obsah jímek bude likvidován vyvážením na čistící zařízení. U nových objektů budou vybudovány domovní čistící zařízení anebo bezodtokové jímky na vyvážení.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Malechovice 2 901,0 0,0 2 901,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Malechovice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva