Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Nepřívěc - CZ052.3604.5207.083330 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Libošovice

Číslo obce PRVKUK 83330
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5207.083330
Kód obce 573116
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1015 (5207)
Jičín
Číslo POU
Název POU
2216
Sobotka

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5207.083330.01 Nepřívěc 08333 83330

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Nepřívěc je místní část obce Libošovice. Leží 0,5 km jižně v nadmořských výškách 321 – 346 m n.m. Obec má 34 trvale bydlících obyvatel ve 14 domech vedených k trvalému bydlení. V obci se dále nachází 15 objektů určených k individuální rekreaci cca 45 obyvatel. Obcí protéká místní potok. Obec se nachází v CHKO Český ráj.
V následném období se nepředpokládá nárůst počtu obyvatel obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Informace od obce
Informace od provozovatele vodovodu VOS a.s. Jičín

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Nepřívěc Trvale bydlící - - - 34 34 34 34
Přechodně bydlící - - - 45 45 45 45
Celkem - - - 79 79 79 79

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Libošovice 454 481 486 496 502 500 507 510 508 501 513 512 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Nepřívěc - - - 43 43 43 43

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 10 10 10 10
Maximální potřeba vody m3/den - - - 14 14 14 14
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 10,16 10,16 10,16 10,16
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 8,88 8,88 8,88 8,88
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 3,96 3,96 3,96 3,96
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 4,93 4,93 4,93 4,93
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 1,27 1,27 1,27 1,27

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V obci Nepřívěc je vybudován veřejný vodovod, který je součástí skupinového vodovodu Sobotka. Obec je napojena z vodojemu Nepřívěc umístěném východně nad obcí. Z vodojemu ve voda gravitačně přivedena do obce 170 m dlouhým přívodním řadem. Po obci je voda rozvedena 410 m dlouhým rozvodným řadem. Celé území obce je v jednom tlakovém pásmu vodojemu Nepřívěc.
Jako zdroj vody pro vodovod slouží vrt Rašovec vydatnosti 14 l/s a pramenní jímka Hrudka vydatnosti 16 l/s. Kvalita surové vody ze zdrojů je vyhovující.
Vodovod je v majetku a správě VOS a.s. Jičín.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V následném období bude v obci ponechán stávající systém zásobování obyvatel vodou. Rekonstrukce, údržba, popřípadně rozšíření k výstavbám.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Vzhledem k velké vydatnosti zdrojů je možno při vyřazení jednoho zdroje zásobovat obyvatele ze zdroje zbývajícího. Při vyřazení celého vodovodu budou obyvatelé zásobeni pomocí cisteren nebo vody balené. U nemovitostí vlastnících studny bude voda z nich použita jako užitková a zásobování doplněno vodou balenou.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Nepřívěc - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Nepřívěc - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 4,51 4,51 4,51 4,51
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 2,82 2,82 2,82 2,82
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci se nalézá jednotná kanalizace (pasport a povolení vypouštění odpadních vod). U jednotlivých nemovitostí jsou buď jímky na vyvážení nebo čistící zařízení (obecně) s napojením do jednotné kanalizace.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Vzhledem k velikosti obce bude ponechán stávající systém individuální likvidace odpadních vod. Obsah jímek bude likvidován vyvážením na čistící zařízení. U nových objektů budou vybudovány domovní čistící zařízení anebo bezodtokové jímky na vyvážení.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Nepřívěc 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Nepřívěc - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva