Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Jahodov - CZ052.3607.5213.142034 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Jahodov

Číslo obce PRVKUK 142034
Kód obce PRVKUK CZ052.3607.5213.142034
Kód obce 548782
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1121 (5213)
Rychnov nad Kněžnou
Číslo POU
Název POU
2402
Rychnov nad Kněžnou

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3607.5213.142034.01 Jahodov 14203 142034

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Jahodov se nachází kolem silnice III. třídy Roveň – Javornice, údolím pod obcí protéká Jahodovský potok. Nadmořská výška zástavby je cca 390,0 – 440,0 m.n.m.
 
Počet obyvatel celkem : 105
 
Zástavba se nachází zejména kolem silnice Roveň- Javornice, ve spodní části obce i kolem Jahodovského potoka. Jedná se převážně o rodinné domky s hospodářským zázemím, v řadě případů využívané k rekreaci. Obec leží v povodí Jahodovského potoka – levostranný přítok Kněžny, dílčí povodí 1-02-01-078.
Obec má dnes převážně funkci bydlení a rekreační.
Do budoucna se předpokládá (s ohledem na blízkost Rychnova n. K.) mírný nárůst obyvatel.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Informace provozovatele vodovodu
Informace obce

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Jahodov Trvale bydlící - - - 105 107 115 120
Přechodně bydlící - - - 8 8 8 8
Celkem - - - 113 115 123 128

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Jahodov 91 92 94 101 107 105 106 112 107 102 98 98 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Jahodov - - - 89 92 95 98

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 11 11 11 12
Maximální potřeba vody m3/den - - - 18 19 19 20
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 10,50 10,85 11,21 11,56
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 8,19 8,47 8,74 9,02
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 8,14 8,41 8,69 8,96
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 2,34 2,34 2,34 2,34

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec má malý místní vodovod, provozovaný firmou AQUA SERVIS, a.s., Rychnov nad Kněžnou. Zdrojem vody je kombinace studny a vrtu v údolí Jahodovského potoka s udávanou vydatností cca 0,3 l/s (některé údaje až 0,8 l/s), u které je akumulace 50 m3 a ATS, čerpající vodu po hygienickém zabezpečení přímo do sítě. V ATS byla v roce 2011 osazena čerpadla s hlavicí Hydrovar.
Vodovodní řady jsou provedené z PE a ze skla.
Celková délka vodovodní sítě je 3,250 km.
Pro spodní část obce je na síti redukční ventil, ale v horní části sítě se projevují ve špičkách tlakové problémy.
Kvalita vody je po hygienickém zabezpečení v souladu s vyhláškou 70/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.
Problémy s vodovodem se projevují zejména při výpadku proudu. Dále se projevuje nedostatečná dimenze vodovodu v horní části obce, která zapřičiňuje tlakové problémy.
Suché období v roce 2018 a v minulých letech se projevilo poklesem vydatnosti stávajícího zdroje až na hraniční mez spotřeby, tj. 15 m3/den.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Pro vodovodní řady obce Jahodov PRVK v návrhovém období do roku 2030 po konzultaci s provozovatelem předpokládá pouze zajišťování běžných oprav vodovodu a jeho případné dostavby, související s územním rozvojem obce a dle potřeby dokončení rekonstrukce zásobních řadů ze skla a výměny vodovodních řadů v horních partiích obce, kde vznikají tlakové problémy.
Výpadky proudu a související výpadky v dodávce vody budou řešeny instalací náhradbního zdroje elektrické energie u ATS. Realizace se předpokládá v roce 2019 - 2020.
Obec má vybudován záložní zdroj vody. Nebyla na něm ale provedena čerpací zkouška. Voda ve vrtu obsahuje železo v nadnormových hodnotách.
Při využití tohoto zdroje pro zásobení vodou by bylo nutné nejprve provést čerpací zkoušku a následně navrhnout odpovídající úpravnu vody (v návrhovém období do 2030 není uvažováno). Vzhledem k poloze vrtu je ale napojení tohoto vrtu i po úpravě vody technicky velmi obtížné a finančně náročné.
V případě nepříznivého vývoje kvality vody je technicky možné (ale rovněž finančně dosti náročné) napojení na SV Rychnov nad Kněžnou. Zároveň s řivedením vody ze SV Rychnov nad Kněžnou by mohlo být vyřešeno i zásobování Končin.
Proto se připravuje nový zdroj JA2, který by měl jednak odpovídající vydatnost a jednak by byl na příznivějším místě z důvodu plánovaného čerpání do sítě veřejného vodovodu. Vrt bude vybudován na stejném pozemku jako ostatní vodárenská infrastruktura. Předpokládaná hloubka vrtu 100 m, předpokládaná vydatnost do 2 l/s.
Vtr by měl být vybudován v roce 2021. Náklad na vybudování vrtu a související trubní propojení jsou zahrnuty do finančních plánů karty PRVK.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Vlastní zdroj vodovodu Jahodov není svým charakterem vhodný pro nouzové zásobení . V případě jeho ohrožení či výpadku je možný dovoz z vodovodu Rychnov n. Kn. ze zdroje NZV vrtu RK-1A (cca 3 km) v kombinací s dodávkami balené vody.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Jahodov - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Jahodov - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci není kanalizace, pouze několik krátkých úseků dešťového odvodnění podél silnice, stažených do Jahodovského potoka
Zneškodňování odpadních vod je v současné době zajištěno u jednotlivých nemovitostí a to septiky a jímkami na vyvážení.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Pro obec velikosti Jahodova s rozpýlenou zástavbou a značnými výškovými diferencemi se ekonomicky nevyplatí navrhovat a realizovat soustavnou oddílnou kanalizaci, zakončenou centrální ČOV.
Proto se navrhuje v  období do roku 2030 ponechání dnešního stavu, tj. lokálního čištění odpadních vod u jednotlivých nemovitostí, přičemž v tomto období se doporučuje:
- podrobněji zmapovat dnešní systém lokálních zařízení na předčištění
- v případě rekonstrukce objektů či výstavby nových domů dnešní septiky doplnit další stupněm čištění nebo nahradit malou domovní ČOV. U nové soustředěné výstavby (např. skupina RD ) se preferuje společné čištění odp. vod nové výstavby - nutno lokálně posoudit.
- dořešit případné lokální závady v odvedení odpadních vod (prodloužení zatrubených částí odpadů apod.)
 
V návrhovém období se v obci neuvažuje veřejná kanalizace.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Jahodov 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Jahodov - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva