Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Březka - CZ052.3604.5207.083518 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Libuň

Číslo obce PRVKUK 83518
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5207.083518
Kód obce 573124
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1015 (5207)
Jičín
Číslo POU
Název POU
2178
Jičín

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5207.083518.01 Březka 08351 83518

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Březka je místní částí obce Libuň. Nachází se 2 km jižně v nadmořských výškách 330 – 350 m n. m. Obec má 44 trvale bydlících obyvatel. V obci se nachází velké množství rekreačních objektů a autocamp, celkem je počítáno se 100 přechodně bydlícími obyvateli. Obcí protéká místní bezejmenný potok. Jižně pod obcí se nachází rybník Oborský a v jeho těsné blízkosti rybník Němeček. V katastrálním území obce Libuň se nachází CHKO Český ráj. V návrhovém období se nepředpokládá výrazný nárůst počtu obyvatel obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME + VUPE 2016, 2017
Kanalizace Březka - kanalizační řád

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Březka Trvale bydlící - - - 44 44 44 44
Přechodně bydlící - - - 100 100 100 100
Celkem - - - 144 144 144 144

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Libuň 821 774 758 775 779 781 792 812 816 795 787 777 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Březka - - - 37 37 37 37

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 38 38 38 38
Maximální potřeba vody m3/den - - - 139 139 139 139
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 38,47 38,47 38,47 38,47
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 33,33 33,33 33,33 33,33
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 10,87 10,87 10,87 10,87
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 22,46 22,46 22,46 22,46
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,19 0,19 0,19 0,19

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Místní část Březka je napojena na skupinový vodovod Střeleč. Obec Holín má vybudovaný vlastní veřejný vodovod napojený na skupinový vodovod Střeleč. V katastru obce Střeleč se nacházejí dva zdroje tohoto vodovodu, vrt ST1 o vydatnosti 8 l/s a vrt ST2 o vydatnosti 4,5 l/s. Další zdroj se nachází na katastrálním území Libuň – Březka a je jím zářez Březka vydatnosti 0,2 l/s. Z vrtu ST1 a ST2 je voda čerpána přes obec Střeleč do vodojemu umístěném východně od obce. Tlakové pásmo je v obci vytvářeno vodojemem Březka 100 m3. Na vodovod je napojena většina obyvatel. Vodovod je v majetku a správě VOS a.s. Jičín.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Na vodovodu bude v celém návrhovém období prováděna běžná údržba a případně na něj budou napojovány jednotlivé nemovitosti.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Vzhledem k tomu že vodovod Střeleč je zásoben z více zdrojů je možno obyvatele alespoň částečně zásobovat při vyřazení jednoho zdroje, zdrojem zbývajícím. Pokud bude dodávka vody nedostačující, bude obec zásobena pomocí cisteren. Objekty vlastníci studnu mohou používat vodu z ní jako užitkovou a zbývající jim bude doplněna v balené formě nebo také pomocí cisteren.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Březka - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Březka - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Místní část Březka nemá žádný kanalizační systém. Likvidace odpadních vod je řešena individuálně, pomocí žump a septiků.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V obci bude zachován stávající individuální způsob likvidace splaškových odpadních vod, odpadní vody budou ideálně akumulovány v jímkách s atestem nepropustnosti a pravidelně vyváženy na centrální ČOV. U novostaveb doporučujeme osazení tříkomorových septiků s filtrem nebo domovních čistíren odpadních vod.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Březka 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Březka - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva