Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Libuň - CZ052.3604.5207.083526 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Libuň

Číslo obce PRVKUK 83526
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5207.083526
Kód obce 573124
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1015 (5207)
Jičín
Číslo POU
Název POU
2178
Jičín

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5207.083526.01 Libuň 08352 83526

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Libuň se nachází v severovýchodní části bývalého okresu Jičín asi 8 km severozápadně od Jičína v nadmořských výškách 312 – 330 m n. m. Obec má 548 trvale bydlících obyvatel. Dále se v obci nacházejí objekty, které slouží k individuální rekreaci 50 obyvatel. Obcí protéká tok Libuňka, na němž se těsně pod obcí nachází Libuňský rybník o rozloze 2,75 ha. Obcí protéká ještě další bezejmenná vodoteč. Katastrální území obce Libuň zasahuje do CHKO Český ráj. V návrhovém období se nepředpokládá výrazný nárůst počtu obyvatel obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME + VUPE 2016, 2017
Kanalizace Libuň - kanalizační řád

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Libuň Trvale bydlící - - - 548 550 550 550
Přechodně bydlící - - - 50 50 50 50
Celkem - - - 598 600 600 600

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Libuň 821 774 758 775 779 781 792 812 816 795 787 777 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Libuň - - - 88 520 520 520

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 8 35 61 88
Maximální potřeba vody m3/den - - - 14 56 98 140
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 8,20 34,79 61,38 87,97
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 8,00 30,40 52,80 75,20
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 7,90 16,57 25,23 33,90
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,10 13,83 27,55 41,28
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,20 4,39 8,58 12,77

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Libuň má vybudován vlastní veřejný vodovod, jehož zdrojem je vrt LJ2, u kterého je umístěna čerpací stanice pro výtlak vody do vodojemu Svatý Petr. Tento vodojem je zdrojem tlaku a voda je z něj dopravována do Libuně, Libunce, Jivan, Svatého Petra i Šidlob, dále poté do Kněžnice. Před obcí Libuň je provedena redukční šachta pro snížení tlaku ve vodovodní síti. Na vodovod je napojena většina trvale bydlících obyvatel. Na vodovodu vysazené hydranty plní též funkci požárního zabezpečení. Vodovod je v majetku obce Libuň a jeho provozovatelem je společnost Stavoka Kosice a.s.
Rozhodnutí o povolení k odběru podzemní vody bylo vydáno MÚ Jičín, odborem ŽP pod jednacím číslem MuJc/2011/28982/ZP/Svo.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Současný jednokomorový vodojem 250 m3 Svatý Petr bude doplněn o druhou komoru 150 m3, a to z důvodu bezpečného zásobování obce vodou v době špičkových denních odběrů vody a i v souvislosti s klimatickými změnami a omezením kapacity lokálních studní u nemovitostí, které jsou nahrazeny odběrem vody z veřejného vodovodu. Předpokládané pořizovací náklady (2017) dle Metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. 401/2010-15000 jsou vypočítány v hodnotě 2,640 mil. Kč.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Vzhledem k tomu že vodovod Libuň je zásoben pouze z jednoho zdroje není možno obyvatele zásobovat při jeho vyřazení. Obec bude zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. Objekty vlastníci studnu mohou používat vodu z ní jako užitkovou a zbývající jim bude doplněna v balené formě nebo také pomocí cisteren.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Libuň - - - 490 490 490 490

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Libuň - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 46,90 31,27 15,63 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 30,00 20,00 10,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 7,50 5,00 2,50 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 3,00 2,00 1,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V Libuni je vybudována jednotná kanalizační soustava, která je na 11 místech vyústěna do místních vodotečí - Libuňky a potoka od Šidlob. Odpadní vody jsou čištěny v septicích nebo likvidovány v žumpách. Kanalizace má dimenze DN 300 – DN 800, potok od Šidlob je v úseku od státní silnice po vyústění do Libuňky zatrubněn potrubím 2 x DN 600 mm. Do těchto potrubí jsou zaústěny i kanalizační stoky s předčištěnými odpadními vodami. Poblíž hráze rybníka je čistírna odpadních vod, která však není v provozu. Na kanalizaci je napojena většina obyvatel. Kanalizace je ve správě společnosti STAVOKA KOSICE a.s..
Rozhodnutí o povolení k vypouštění odpadních vod bylo vydáno MÚ Jičín, odborem ŽP pod jednacím číslem Mujc/2014/2535/ZP/Spa.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V obci bude doplněna stávající kanalizace o nové stoky, které budou stávající podchycovat u výustí a odpadní vody dopravovat do místa budoucí čistírny odpadních vod. Likvidace odpadních vod v Libuni bude řešena jednou centrální čistírnou odpadních vod, umístěnou pod hrází Libuňského rybníka. Toto umístění je voleno s ohledem na možnosti podchycení odpadních vod i z budoucí průmyslové a podnikatelské oblasti, která se nachází v západní části obce Libuň. ČOV bude navržena na výhledový stav, který počítá s růstem průmyslové zóny, s napojením Kněžnice a Jinolic, ale bude schopna efektivně čistit i odpadní vody stávajícího stavu.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Libuň 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Libuň - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva