Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Libunec - CZ052.3604.5207.083534 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Libuň

Číslo obce PRVKUK 83534
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5207.083534
Kód obce 573124
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1015 (5207)
Jičín
Číslo POU
Název POU
2178
Jičín

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5207.083534.01 Libunec 08353 83534

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Libunec je místní částí obce Libuň a nachází se přibližně 2 km západně od Libuně v nadmořských výškách 292 – 303 m n. m. Obec má 98 trvale bydlících obyvatel. Dále se v obci nacházejí objekty, které slouží k individuální rekreaci 30 obyvatel. Obcí protéká tok Libuňka a Javornice, v západní části obce se nachází Libuňský rybník o rozloze 2,75 ha. Katastrální území obce Libuň zasahuje do CHKO Český ráj. V návrhovém období se nepředpokládá výrazný nárůst počtu obyvatel obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME + VUPE 2016, 2017
Kanalizace Libuň - kanalizační řád

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Libunec Trvale bydlící - - - 98 98 98 98
Přechodně bydlící - - - 30 30 30 30
Celkem - - - 128 128 128 128

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Libuň 821 774 758 775 779 781 792 812 816 795 787 777 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Libunec - - - 88 95 95 95

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 8 8 8 7
Maximální potřeba vody m3/den - - - 14 13 13 12
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 8,20 7,90 7,60 7,30
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 8,00 7,63 7,27 6,90
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 7,90 7,50 7,10 6,70
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,10 0,13 0,17 0,20
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,20 0,20 0,20 0,20

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Místní část Libunec je napojena na rozšířený veřejný vodovod obce Libuň přivaděčem z PVC 90, který je dlouhý přes 2 km. Na vodovod je napojena většina obyvatel obce a na trase vysazené hydranty plní též funkci požárního zabezpečení.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na vodovod napojovány jednotlivé objekty. Na vodovodu bude probíhat běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Obec nemá náhradní zdroj pitné vody. Pro nouzové zásobování budou použity domovní studny u nemovitostí, které mají vyhovující kvalitu, ale nejsou v plné míře dostatečně kapacitní. U kvalitativně nevyhovujících studní bude voda z nich použita jen jako užitková a zásobování doplněno vodou balenou. Při dlouhodobém znehodnocení všech zdrojů je možno obec napojit na skupinový vodovod Újezd pod Troskami nebo zásobovat obec krátkodobě pomocí cisteren a vody balené.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Libunec - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Libunec - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Místní část Libunec nemá žádný kanalizační systém. Likvidace odpadních vod je řešena individuálně, pomocí žump a septiků.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V návrhovém období zůstane zachován individuální způsob likvidace splaškových odpadních vod, odpadní vody budou ideálně akumulovány v jímkách s atestem nepropustnosti a pravidelně vyváženy na centrální ČOV. U novostaveb doporučujeme osazení tříkomorových septiků s filtrem nebo domovních čistíren odpadních vod.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Libunec 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Libunec - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva