Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Lužany - CZ052.3604.5207.089231 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Lužany

Číslo obce PRVKUK 89231
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5207.089231
Kód obce 573159
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1015 (5207)
Jičín
Číslo POU
Název POU
2178
Jičín

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5207.089231.01 Lužany 08923 89231

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Lužany leží ve střední části bývalého okresu Jičín cca 7 km západně od města Lázně Bělohrad v nadmořských výškách 287 – 330 m n.m. Obec má 596 trvale bydlících obyvatel v 190 domech vedených pro trvalé bydlení. V obci se také nachází cca 50 objektů určených pro rekreaci 150 obyvatel.
V severní části protéká obcí potok Studánka, který napájí Marešský rybník, u kterého se nachází kemp. Pod rybníkem se poté vlévá do Úlibického potoka. Jižní částí obce protéká potok Lužanka.
Obec se nachází v CHOPAV Východočeská křída.
Územní plán nepředpokládá větší rozvoj obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Situace kanalizace
Územní plán 11/2006, změna č.2 1/2010
Informace od obce

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Lužany Trvale bydlící - - - 596 610 615 620
Přechodně bydlící - - - 90 90 90 90
Celkem - - - 686 700 705 710

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Lužany 581 572 584 591 584 595 600 596 590 585 582 587 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Lužany - - - 596 610 615 620

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 73 73 73 73
Maximální potřeba vody m3/den - - - 114 114 114 114
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 72,51 72,51 72,51 72,51
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 59,25 59,25 59,25 59,25
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 49,16 49,16 49,16 49,16
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 10,10 10,10 10,10 10,10
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 13,26 13,26 13,26 13,26

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Lužany má vybudován veřejný vodovod. Zdrojem vody pro vodovod je vrtaná studna L1 o vydatnosti 5 l/s. Voda je akumulována ve vodojemu Lužany o objemu 250 m3. Systém byl vybudován v roce 1981. Pro stávající potřebu obce Lužany a připojení tří obcí je tedy kapacita zdroje dostatečná. Akumulační prostor činí téměř 100 % maximální denní potřeby vody.
Na území obce je ještě jeden vrt, který však slouží pro napájení skupinového vodovodu Bělohrad – Jičín.
 
V roce 2012 byla vybudována ATS s akumulací 50m3 pro vyšší tlakové pásmo. Tlaky jsou dány výškovou konfigurací obce a jsou rozsahu 15 až 60 metrů vodního sloupce. Rozvody vody jsou z PVC tlakových hrdlových trub. Přípojky jsou z polyethylenu. Většina rozvodů byla vybudována v roce 1981 a později. Provozovatelem vodovodu je VOS a.s. Jičín. Na systém veřejného vodovodu obce jsou napojeni téměř všichni obyvatelé. Na rozvodu umístěné hydranty plní též požadavky požádního zabezpečení.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Na vodovodu bude prováděna běžná údržba. Nevyhovující řady budou postupně vyměňovány za nové. Nově zastavěné lokality budou napojeny prodloužením stávajících řadů, dále bude dle potřeby provedeno prodloužení vodovodního řadu za účelem připojení sávajících objektů. Při větším nárůstu potřeby vody (na 4,45 l/s) bude kapacita zdroje téměř vyčerpána, proto bude nutné vybudovat nový doplňkový zdroj vody.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

V případě výpadku místního zdroje vody může být vodovod v obci Lužany dotován ze skupinového vodovodu Bělohrad – Jičín, jehož jeden zdroj se nachází na katastrálním území obce.
Při vyřazení celého vodovodu bude obec zásobeno pomocí cisteren nebo vody balené.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Lužany - - - 510 570 590 600

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Lužany - - - 510 570 590 600

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 52,00 57,00 62,00 67,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 21,00 23,00 25,00 27,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V současné době je v obci Lužany vybudován systém dešťové i splaškové kanalizace. Většina obce je odkanalizována větveným systémem vedeným jižním směrem a zakončeným mechanicko biologickou čistírnou odpadních vod o kapacitě 80 m3/den (546 EO). Výusť z čistírny je zaústěna do potoka Lužánka. Splaškové vody ze severní části a ze západní větve ve střední části obce jsou prostřednictvím dvou čerpacích stanic přečerpávány na centrální ČOV.
Splaškové vody z rekreační oblasti a přilehlých nemovitostí jsou čištěny v mechanicko biologické čistírně o kapacitě 7,3 m3/den (50 EO), která je umístěna v rekreační zóně pod hrází rybníka na potoce Studénka. Nejedná se o kanalizaci o zařízení pro veřejnou potřebu. V roce 2018 bylo na centrální ČOV vyčištěno celkem 29tis. m3 odpadních vod, v rekreační oblasti celkem 2tis.m3 odpadních vod.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Součet stávajících kapacit čistíren odpadních vod je na hranici kapacity. Při plném plánovaném rozvoji obce bude deficit v kapacitě čistíren činit asi 200 EO. V současné době se plánuje intenzifikace čistírny s výhledovým přepojením čistírny v severní části obce a přečerpáváním splaškových vod na centrální ČOV v jižní části obce. Nově zastavěné lokality budou napojeny prodloužením stávajících stok, dále bude dle potřeby provedeno prodloužení kanalizačního řadu za účelem připojení stávajících objektů.
Podnikatelská zóna po stranách silnice I/35 bude v novém územním plánu zrušena.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Lužany 1 900,0 10 000,0 11 900,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Lužany - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva