Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Hřmenín - CZ052.3604.5207.049182 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Markvartice

Číslo obce PRVKUK 49182
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5207.049182
Kód obce 573167
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1015 (5207)
Jičín
Číslo POU
Název POU
2216
Sobotka

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5207.049182.01 Hřmenín 04918 49182

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Hřmenín je místní část obce Markvartice. Leží 2,5 km jihovýchodně v nadmořských výškách 298 – 330 m n.m. Obec má 57 trvale bydlících obyvatel. V obci se také nacházejí objekty, které jsou určené k individuální rekreaci 60 obyvatel. Celou obcí protéká říčka Javorka. V návrhovém období se nepředpokládá nárůst počtu obyvatel obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME + VUPE 2016, 2017
Kanalizace Markvartice - kanalizační řád

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Hřmenín Trvale bydlící - - - 57 57 57 57
Přechodně bydlící - - - 60 60 60 60
Celkem - - - 117 117 117 117

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Markvartice 460 456 455 455 457 464 470 465 479 488 488 491 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Hřmenín - - - 0 0 0 80

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 0 3 5 8
Maximální potřeba vody m3/den - - - 0 4 8 12
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 0,00 2,67 5,33 8,00
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 0,00 2,63 5,27 7,90
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 2,63 5,27 7,90
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,03 0,07 0,10

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V obci Hřmenín není v současné době vybudován veřejný vodovod. Obyvatelé jsou zásobeni individuálně z domovních studní. Se zásobami vody ve studních jsou již nyní výrazné problémy, především v letních měsících trpí většina studní nedostatkem vody.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V návrhovém období se počítá s vybudováním samostatného vodovodu pro obce Skuřina a Hřměnín, který bude zásobován z vrtu v obci Skuřina, kde bude také umístěna nová ÚV. Vodovod v obci Hřmenín bude zokruhován. Tlak bude do vodovodu dodáván výše položeným zemním vodojemem 2x15 m, který bude umístěn na kopci mezi oběma obcemi a kam bude voda z vrtu přečerpávána.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při problémech se zásobami vody ve studních budou obyvatelé zásobeni pomocí cisteren nebo vody balené. V případně špatné kvality vody ve studních bude voda z nich použita pouze jako užitková a zásobování doplněno vodou balenou.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Hřmenín - - - 19 19 19 19

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Hřmenín - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 2,70 2,70 2,70 2,70
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 1,08 1,08 1,08 1,08
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci jsou vybudovány samostatné větve jednotné gravitační kanalizace, které jsou vyhotoveny z betonových a PVC korugovaných trub různých dimenzí. Kanalizace svádí dešťové a předčištěné odpadní vody do malého vodního toku Javorka, který protéká obcí Hřmenín. Odpadní vody jsou likvidovány individuálně pomocí žump, septiků a domovních ČOV.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Vzhledem k velikosti obce bude v celém návrhovém období ponechán stávající systém individuální likvidace odpadních vod, které doporučujeme akumulovat v jímkách s atestem nepropustnosti, které budou pravidelně vyváženy. U novostaveb budou budovány tříkomorové septiky s filtry nebo domovní čistírny odpadních vod s přepadem do stávající jednotné kanalizace.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Hřmenín 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Hřmenín - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva