Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Markvartice - CZ052.3604.5207.091804 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Markvartice

Číslo obce PRVKUK 91804
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5207.091804
Kód obce 573167
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1015 (5207)
Jičín
Číslo POU
Název POU
2216
Sobotka

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5207.091804.01 Markvartice 09180 91804

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Markvartice leží na západní hranici bývalého okresu Jičín 3,5 km jižně od města Sobotka v nadmořských výškách 350 – 376 m n.m. Obec má 220 trvale bydlících obyvatel. V obci se také nacházejí objekty, které jsou určené k individuální rekreaci 87 obyvatel. Jižně pod obcí se nachází malá vodní nádrž a výtokem je Libáňský potok. V návrhovém období se nepředpokládá výrazný nárůst počtu obyvatel obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME + VUPE 2016, 2017
Kanalizace Markvartice - kanalizační řád

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Markvartice Trvale bydlící - - - 220 220 220 220
Přechodně bydlící - - - 87 87 87 87
Celkem - - - 307 307 307 307

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Markvartice 460 456 455 455 457 464 470 465 479 488 488 491 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Markvartice - - - 193 193 193 193

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 39 39 39 39
Maximální potřeba vody m3/den - - - 55 55 55 55
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 39,90 39,90 39,90 39,90
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 33,65 33,65 33,65 33,65
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 33,00 33,00 33,00 33,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 2,65 2,65 2,65 2,65
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 6,25 6,25 6,25 6,25

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V obci Markvartice je vybudovaný veřejný vodovod, který je zásoben z vrtu R-2, jenž se nachází v sousedním katastru obce Rakov. Gravitační energie je udávána ATS. Na vodovod je připojena většina obyvatel a hydranty vysazené na síti plní též funkci požárního zabezpečení.
Rozhodnutí o povolení k odběru podzemní vody bylo vydáno MÚ Jičín pod jednacím číslem MuJc/2008/17785/ZP/Svo.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na vodovod dle potřeby napojovány nové objekty a prováděna pouze běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při vyřazení vodovodu bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. U nemovitostí vlastnících studny bude voda z nich použita jako užitková a zásobování doplněno vodou balenou.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Markvartice - - - 210 210 210 210

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Markvartice - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 23,80 23,80 23,80 23,80
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 12,00 12,00 12,00 12,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci je vybudována jednotná gravitační kanalizace, která je vyhotovena převážně z betonových trub DN 300 - 800 mm, která svádí vody dešťové a předčištěné odpadní do Libáňského potoka na jižním okraji obce Markvartice. Odpadní vody jsou likvidovány individuálně pomocí žump a septiků. U některých nových objektů jsou vybudovány domovní čistírny odpadních vod. Zemědělské družstvo má vybudované vlastní čištění odpadních vod.
Rozhodnutí o povolení k vypouštění odpadních vod bylo vydáno pod jednacím číslem ŽP-01/25490/2015/Svo a MuJc/2015/31941/ZP/Svo.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Vzhledem k velikosti obce bude v celém návrhovém období ponechán stávající systém individuální likvidace odpadních vod. Po návrhovém období bude v obci vybudována splašková kanalizace zakončená místní čistírnou odpadních vod Markvartice, obec uvažuje o zřízení kořenové čistírny odpadních vod. Do doby realizace ucelené splaškové kanalizační sítě a centrální čistírny odpadních vod doporučujeme akumulovat odpadní vody v jímkách s atestem nepropustnosti, které budou pravidelně vyváženy. U novostaveb budou budovány tříkomorové septiky s filtry nebo domovní čistírny odpadních vod s přepadem do stávající jednotné kanalizace.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Markvartice 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Markvartice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva