Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Příchvoj - CZ052.3604.5207.091839 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Markvartice

Číslo obce PRVKUK 91839
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5207.091839
Kód obce 573167
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1015 (5207)
Jičín
Číslo POU
Název POU
2216
Sobotka

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5207.091839.01 Příchvoj 09183 91839

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Příchvoj je místní část obce Markvartice. Leží 2 km severovýchodně v nadmořských výškách 368 – 382 m n.m. Obec má 57 trvale bydlících obyvatel. V obci se také nacházejí objekty, které jsou určené k individuální rekreaci 85 obyvatel. Obcí protéká tok Mrlina. V návrhovém období se nepředpokládá nárůst počtu obyvatel obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME + VUPE 2016, 2017
Kanalizace Markvartice - kanalizační řád

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Příchvoj Trvale bydlící - - - 57 57 57 57
Přechodně bydlící - - - 85 85 85 85
Celkem - - - 142 142 142 142

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Markvartice 460 456 455 455 457 464 470 465 479 488 488 491 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Příchvoj - - - 48 48 48 48

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 6 6 6 6
Maximální potřeba vody m3/den - - - 10 10 10 10
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 6,00 5,33 4,67 4,00
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 5,80 5,80 5,80 5,80
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 5,80 5,80 5,80 5,80
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,20 0,20 0,20 0,20

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Příchvoj má vybudovaný vodovod, který je zásobován ze zemního vrtu R-2 v katastru obce Rakov, gravitační energii čerpané vody zajišťuje zemní vodojem Čekan (2x25m3), kam je voda tlakově dopravována. Na vodovod je připojena většina obyvatel a hydranty vysazené na síti plní též funkci požárního zabezpečení.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V návrhovém období bude provedeno prodloužení vodovodního řadu z východní části obce Příchvoj směrem k Netolicím a dále k Leštině. Dále budou na vodovod dle potřeby napojovány nové objekty a bude na něm prováděna běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při vyřazení vodovodu bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. U nemovitostí vlastnících studny bude voda z nich použita jako užitková a zásobování doplněno vodou balenou.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Příchvoj - - - 36 36 36 36

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Příchvoj - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 4,20 4,20 4,20 4,20
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 3,00 3,00 3,00 3,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci jsou vybudovány samostatné větve jednotné gravitační kanalizace, které jsou vyhotoveny z betonových a PVC korugovaných trub různých dimenzí. Kanalizace svádí dešťové a předčištěné odpadní vody do malého vodního toku Mrlina, který protéká obcí Příchvoj (místy je zatrubněn). Odpadní vody jsou likvidovány individuálně pomocí žump, septiků a domovních ČOV.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Vzhledem k velikosti obce bude v celém návrhovém období ponechán stávající systém individuální likvidace odpadních vod, které doporučujeme akumulovat v jímkách s atestem nepropustnosti, které budou pravidelně vyváženy. U novostaveb budou budovány tříkomorové septiky s filtry nebo domovní čistírny odpadních vod s přepadem do stávající jednotné kanalizace.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Příchvoj 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Příchvoj - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva