Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Skuřina - CZ052.3604.5207.091855 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Markvartice

Číslo obce PRVKUK 91855
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5207.091855
Kód obce 573167
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1015 (5207)
Jičín
Číslo POU
Název POU
2216
Sobotka

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5207.091855.01 Skuřina 09185 91855

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Skuřina je místní částí obce Markvartice. Leží 2 km jihozápadně v nadmořských výškách 330 – 349 m n.m. Obec má 45 trvale bydlících obyvatel. V obci se také nacházejí objekty, které jsou určené k individuální rekreaci 110 obyvatel. Ve východní části obce pramení bezejmenný vodní tok. V návrhovém období se nepředpokládá nárůst počtu obyvatel obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME + VUPE 2016, 2017
Kanalizace Markvartice - kanalizační řád

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Skuřina Trvale bydlící - - - 45 45 45 45
Přechodně bydlící - - - 110 110 110 110
Celkem - - - 155 155 155 155

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Markvartice 460 456 455 455 457 464 470 465 479 488 488 491 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Skuřina - - - 0 40 40 40

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 0 3 5 8
Maximální potřeba vody m3/den - - - 0 4 8 12
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 0,00 2,33 4,67 7,00
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 0,00 2,63 5,27 7,90
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 2,63 5,27 7,90
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,03 0,07 0,10

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V obci Skuřina není v současné době vybudován veřejný vodovod. Obyvatelé jsou zásobeni individuálně z domovních studní. Se zásobami vody ve studních jsou již nyní výrazné problémy, především v letních měsících trpí většina studní nedostatkem vody.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V návrhovém období se počítá s vybudováním samostatného vodovodu pro obec Skuřina a Hřmenín, který bude zásobován z vrtu v obci Skuřina, kde bude také umístěna nová ÚV. Vodovod v obci bude zokruhován. Tlak bude do vodovodu dodáván výše položeným zemním vodojemem 2x15 m3, který bude umístěn na kopci mezi oběma obcemi a kam bude voda z vrtu přečerpávána.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při problémech se zásobami vody ve studních budou obyvatelé zásobeni pomocí vody balené. V případně špatné kvality vody ve studních bude voda z nich použita pouze jako užitková.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Skuřina - - - 36 36 36 36

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Skuřina - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 5,10 5,10 5,10 5,10
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 2,10 2,10 2,10 2,10
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci je vybudována jednotná gravitační kanalizace, která je vyhotovena z betonových trub a PVC potrubí různých dimenzí. Kanalizace svádí vody dešťové a předčištěné vody odpadní do otevřeného koryta drobného vodního toku ve východní části obce. Odpadní vody jsou likvidovány individuálně pomocí žump, septiků a domovních ČOV.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Vzhledem k velikosti obce bude v celém návrhovém období ponechán stávající systém individuální likvidace odpadních vod, které doporučujeme akumulovat v jímkách s atestem nepropustnosti, které budou pravidelně vyváženy. U novostaveb budou budovány tříkomorové septiky s filtry nebo domovní čistírny odpadních vod s přepadem do stávající jednotné kanalizace.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Skuřina 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Skuřina - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva