Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Staré Hrady - CZ052.3604.5207.154385 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Staré Hrady

Číslo obce PRVKUK 154385
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5207.154385
Kód obce 530735
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1015 (5207)
Jičín
Číslo POU
Název POU
2186
Kopidlno

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5207.154385.01 Staré Hrady 15438 154385

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Staré Hrady leží v západní části bývalého okresu Jičín 1 km severně od města Libáň v nadmořských výškách 238 – 278 m n.m. Obec má 188 trvale bydlících obyvatel v 56 domech určených pro trvalé bydlení a 34 objektů určených pro individuální rekreaci 80 obyvatel. Východně od obce protéká Libáňský potok. V obci se nachází místní rybník.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
PD vodovodu
Studie kanalizace od VRV Praha

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Staré Hrady Trvale bydlící - - - 180 188 190 195
Přechodně bydlící - - - 80 80 80 80
Celkem - - - 260 268 270 275

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Staré Hrady 184 195 192 193 196 195 190 188 187 185 182 187 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Staré Hrady - - - 89 89 200 200

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 19 19 19 19
Maximální potřeba vody m3/den - - - 25 25 25 25
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 19,18 19,18 19,18 19,18
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 16,89 16,89 16,89 16,89
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 13,97 13,97 13,97 13,97
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 2,92 2,92 2,92 2,92
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 2,29 2,29 2,29 2,29

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V lokalitě se nacházejí celkem 4 zdroje pitné vody skupinového vodovodu Libáň. Voda z těchto zdrojů je jímána ve VDJ Staré Hrady. Kóta dna vodojemu je 273,35 m.n.m. Skupinový vodovod Libáň je v majetku a správě VOS a.s. Jičín.
Obcí Staré Hrady prochází přímo dva řady tohoto skupinového vodovodu. Jednak se jedná o řad z vodojemu Staré Hrady do obce Sedliště. V druhém případě se jedná o gravitační přivaděč do vodojemu ze severozápadní strany sloužící pro 2 zdroje.
Ze stávajícího přívodního řadu z vodojemu do Libáně odbočuje v obci Staré Hrady vodovodní řad PVC 90 vedoucí severním směrem v souběhu se silnicí II/501. Tento řad končí u odbočky k lokalitě „V sádkách“. Na tento odbočující řad je v obci napojeno cca 10 nemovitostí.
Další vodovod v obci je napojen na gravitační přivaděč do vodojemu ze severozápadní strany sloužící pro 2 zdroje.  Na vodovod jsou napojeny nemovitosti od severního konce obce až zhruba po zděnou trafostanici u zemědělského družstva.
Zbylí obyvatelé jsou v současné době zásobováni individuálně, pomocí domovních studní.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Navrhuje se dobudování rozvodného řadu v obci, který bude napojen na stávající vodovod PVC 90 končící u odbočky k lokalitě „V sádkách“. Vodovod bude veden do centra obce. Dimenze řadu bude PE D90 v délce 700 metrů. Na vodovodu bude osazena jedna čerpací stanice.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Obec nemá náhradní zdroj pitné vody. Pro nouzové zásobení budou použity domovní studny u nemovitostí, které mají vyhovující kvalitu, ale nejsou v plné míře dostatečně kapacitní. U kvalitově nevyhovujících studní bude voda z nich použita jen jako užitková a zásobování doplněno vodou balenou nebo cisternou.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Staré Hrady - - - 0 0 200 200

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Staré Hrady - - - 0 0 200 200

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 19,48 19,96 20,44 20,92
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 12,19 12,49 12,79 13,09
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci se nalézá jednotná kanalizace (povolení vypouštění odpadních vod z 5 výustí), část území je již dnes svedena do veřejné kanalizace Libáň s cenrální ČOV, kterou provozuje VOS, a.s.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V obci bude vybudována splašková kanalizace vedle stávající dešťové kanalizace. Kanalizace bude napojena na kanalizační systém města Libáň ukončený čistírnou odpadních vod.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Staré Hrady 2 600,0 9 354,0 11 954,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Staré Hrady - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva