Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Lampertice - CZ052.3610.5214.002780 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Lampertice

Číslo obce PRVKUK 2780
Kód obce PRVKUK CZ052.3610.5214.002780
Kód obce 548804
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1210 (5214)
Trutnov
Číslo POU
Název POU
2585
Žacléř

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3610.5214.002780.01 Lampertice 00278 2780

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Lampertice (470 - 552 m n.m., doly 590 m n.m.) je obec s venkovskou zástavbou rozptýlenou podél silnice. Počet přechodných návštěvníků dosahuje zlomku počtu trvale bydlících obyvatel.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Hydrogeologický průzkum (projekt geologických prací), Mgr. Vojtěch Dobiáš (Hydroprůzkum HK), říjen 2018
Studie zásobení vodou, Vodohosp.projekční, inž. A konz. Kancelář Trutnov, Ing. Novotný, 10/2018
Situace zásobení vodou

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Lampertice Trvale bydlící - - - 488 382 382 382
Přechodně bydlící - - - 45 45 45 45
Celkem - - - 533 427 427 427

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Lampertice 469 466 456 463 431 417 400 376 376 382 385 380 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Lampertice - - - 351 351 351 351

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 44 44 44 44
Maximální potřeba vody m3/den - - - 66 66 66 66
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 43,84 43,84 43,84 43,84
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 37,06 37,06 37,06 37,06
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 33,05 33,05 33,05 33,05
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 4,00 4,00 4,00 4,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 6,78 6,78 6,78 6,78

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Vodovodní síť se skládá ze dvou nezávislých vodovodů:
1. Místní vodovod Bernartice Lampertice: vlastníkem a provozovatelem vodovodu je obec Lampertice. Ve výhledu obec plánuje rekonstrukci přibližně třetiny vodovodní sítě. Zdrojem místního vodovodu je prameniště Vodní údolí v Bernarticích. Ze zdroje je voda gravitačně vedena betonovým žlabem do přerušovací komory tlaku Vodní údolí (objem 3 m3 cca 550,0 m n.m.). Z přerušovací komory tlaku Vodní údolí je pitná voda gravitačně vedena zásobním řadem do vodovodní sítě a ke spotřebitelům v Lamperticích. Zásobní řad byl v roce 2002 zrekonstruován (dl. cca 1,5 km, PE DN 80, 100). Tento vodovod nemá akumulaci (pouze v zásobním řadu dlouhém cca 5 km). Vzhledem k výškovému osazení přerušovací komory Vodní údolí a vzhledem ke konfiguraci terénu v obci jsou v nejnižších místech rozvodu vysoké tlaky a objekty jsou napojovány přes redukční ventily.
2. Místní vodovod Žacléř Lampertice: vlastníkem vodovodu je obec Žacléř a provozovatelem VaK Žacléř. Z vodovodní sítě Žacléře je doveden výtlačný řad PE DN80 do vodojemu Černá voda – zemní jednokomorový vodojem o objemu 100 m3 (585,00 / 580,0 m n.m.). Voda je v něm hygienicky zabezpečována chlorováním. Z vodojemu je pitná voda gravitačně vedena zásobním řadem DN 80 do vodovodní sítě a ke spotřebitelům v severní části Lampertic.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Vzhledem k trvale klesajícím vydatnostem zdrojů u dodavatelů vody je nezbytné provést na vodovodní síti úpravy a dostavby navržené v roce 2018. Klesající vydatnosti by mohly vést až k omezení, nebo zastavení dodávek vody z těchto zdrojů, což potvrdila písemná stanoviska města Žacléř i obce Bernartice.
Navrhuje se proto provést prodloužení a výstavbu nových vodovodních řadů v celkové délce cca 1510 m, výstavbu nového vodojemu 2x50m3 na kotě 530/527 m n. m a provedení nového obecního zdroje (vrtu) dle zpracované studie zásobení vodou (2018) a  projektu geologických prací (2018).  Stávající vodovodní rozvody v obci budou ponechány v provozu, na ně naváže dostavba dalších řadů. Část vodovodní sítě povedená ze starého ocelového potrubí bude vyměněna (z celkové délky všech řadů to je 1050m). Lokalita nad budoucím vodojemem se navrhuje zásobit samostatným tlakovým pásmem z čerpací stanice umístěné ve vodojemu.
Nejvýše položená část objektů, dosud zásobovaná z vodojemu Černá Voda se navrhuje ponechat v současném stavu i do budoucna, z důvodu dobré kvality zásobení a neochoty majitele vodovodu a vodojemu tento majetek prodat.
Stávající předávací bod na vodovodní síti z Bernartic v dolní části obce se navrhuje zatím ponechat, z důvodu možného havarijního zásobení.  Na síti mezi nově navrženým vodojemem a vodovodem z žacléřského vodojemu Černá Voda provést propoj opět z důvodu možného havarijního zásobení ze strany Žacléře.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Obec Lampertice nemá vlastní náhradní zdroje pitné vody. Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou (15 l/os.den) bude řešeno jejím dovozem:
v případě místní havárie bude pitná voda dovážena z nejbližšího veřejného vodovodu s dostatečně kapacitními zdroji, tj. ze Žacléře, z Bernartic nebo z Královce podle toho, který vodovodní rozvod bude havárií zasažen.
v případě havárie postihující rozsáhlejší území bude náhradním zdrojem pitné vody vrtaná studna V3 na katastru obce Velké Svatoňovice.
V obou případech budou pro nouzové zásobení využívány i domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

Zásobování užitkovou vodou bude řešeno podle havarijní situace – odběrem z individuelních zdrojů, odběrem z vodotečí, příp. dodávkou užitkové vody vodovodním rozvodem.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Lampertice - - - 0 0 320 320

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Lampertice - - - 0 0 320 320

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 48,05 44,66 41,27 37,88
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 30,06 27,94 25,82 23,70
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Obec Lampertice nemá v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Odpadní vody obce jsou zachycovány v bezodtokých jímkách, které jsou vyváženy na ČOV Žacléř - Bobr, v septicích s přepadem do povrchových vod nebo do trativodů, nebo jsou předčištěny v domovních čistírnách s odtokem do povrchových vod.
Celní stanice (cca 10 osob) má vlastní domovní čistírnu odpadních vod. Na konci 90. let byla pro tři objekty postavena ČOV typu EKOL 2,5 (ASIO Brno), ale v současnosti je na ní napojen pouze jeden obecní dům. Pro obecní úřad, požární zbrojnici a dům č.p. 132 (cca 40 obyvatel) byla vybudována kanalizace (cca 300 m) a typová čistírna odpadních vod SBR 40. Domov důchodců (cca 65 stálých obyvatel, 25 členů personálu) má odpadní vody odvedeny do vlastní ČOV (kolaudace v roce 2003).
Dešťové vody jsou z obce systémem příkopů, struh a propustků do Lampertického potoka.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V obci Lampertice je uvažováno s výstavbou oddílné splaškové kanalizace. S ohledem na členitost území, na kterém se obec rozprostírá, bude odkanalizovaná systémem lokálních kanalizací zakončených čistírnou odpadních vod.
Do doby vybudování kanalizace a u okrajových a odloučených částí zástavby bude likvidace odpadních vod dále řešena individuelním způsobem s využitím domovních čistíren a bezodtokých jímek. Ty budou používány pouze v případech, kdy není k dispozici vhodný recipient a kdy hydrogeologický posudek neumožní vypouštění vyčištěných odpadních vod z domovních čistíren do vod podzemních. U rekreačních objektů budou při návrhu domovních čistíren upřednostňovány bezodtoké jímky a septiky se zemním filtrem.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Lampertice 15 108,0 19 061,0 34 169,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Lampertice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva