Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Miletín - CZ052.3604.5204.094668 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Miletín

Číslo obce PRVKUK 94668
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5204.094668
Kód obce 573175
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1007 (5204)
Hořice
Číslo POU
Název POU
2160
Hořice

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5204.094668.01 Miletín 09466 94668

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Miletín leží na východním okraji okresu Jičín 5 km severovýchodně od města Hořice v nadmořských výškách 317 – 339 m n.m. Obec má 902 trvale bydlících obyvatel v 366 domech určených k bydlení.
Celou obcí protéká potok Bystřice, který pramení nad obcí Vidonice, ústí do Cidliny nad Chlumcem nad Cidlinou. Nejbližsí vodní plochou je rybník Bubnovka s vodní plochou 12,5 ha, objemem vody 109 tis m3. Celá oblast se nachází v CHOPAV Východočeská křída.
Obec si dodnes uchovala velmi příznivou výškovou hladinu zástavby. Jádro sídelního útvaru – náměstí K. J. Erbena, je obklopeno smíšenou zástavbou obytnou a občanskou. Z krajinářského hlediska je významná západní část obce, tvořená areálem zámeckého parku a rekreačně sportovním areálem s koupalištěm, autokempem a stadionem.
Do budoucna se nepředpokládá výrazný nárůst počtu obyvatel obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Kanalizační řád stokové sítě města Miletín a obce Rohoznice 2009 (VOS Jičín)
Situace vodovodu Miletín a Rohoznice

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Miletín Trvale bydlící - - - 902 912 917 922
Přechodně bydlící - - - 168 0 0 0
Celkem - - - 1 070 912 917 922

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Miletín 910 901 897 879 885 878 895 902 912 912 923 927 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Miletín - - - 880 880 880 880

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 112 112 112 112
Maximální potřeba vody m3/den - - - 186 186 186 186
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 164,40 164,40 164,40 164,40
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 126,82 126,82 126,82 126,82
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 84,15 84,15 84,15 84,15
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 42,67 42,67 42,67 42,67
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 37,58 37,58 37,58 37,58

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Miletín má vlastní veřejný vodovod, který je součástí skupinového vodovodu Miletín. Vodovodní síť starší má profily DN 40-200, novější 90-225 mm. Vodovod je zásobován ze dvou vodních zdrojů. Zdroje se nacházejí v obci Trotinka. Jedná se o studny S1 o vydatnosti 1,5 l/s a S2 – 1,5 l/s, které vzhledem k tomu, že je nelze využít samostatně, jsou považovány jako jeden zdroj a vrt M-1 – 4,8 l/s. Celková vydatnost je uvažována ve výši 7,8 l/s. Orientační bilance potřeby vody pro obce Miletín, Rohoznice, Trotinka vychází cca 5 l/s.
 
Vodojemy se v obci nacházejí severovýchodně nad Trotinkou, jsou objemu 110 m3 a 2 x 250 m3.Při plném využití vydatnosti zdroje bude objem vodojemu 100 % krýt denní maximum. Na vodovod je v obci Miletín napojeno 880 trvale bydlících obyvatel.
Vodovod je v majetku a správě VOS a.s. Jičín, vodojem Trotinka (2 x 250 m3) je v majetku obce Miletín.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Vzhledem ke stáří některých řadů bude nutná postupná rekonstrukce vodovodní sítě. Také starý vodojem bude nutno vzhledem k jeho technickému stavu rekonstruovat. Dále bude na vodovodu prováděna běžná údržba.
Je také plánováno vybudování nového vodního zdroje – vrt - náhradní zdroj za vrt M-1.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Vzhledem k tomu že skupinový vodovod Miletín je zásoben ze třech různých zdrojů je možno při vyřazení jednoho zdroje zásobovat obyvatele alespoň částečně ze zbývajících dvou zdrojů. Při nedostatku pitné vody lze zásobovat obec pomocí cisteren nebo vody balené. U nemovitostí vlastnících studny bude voda z nich použita jako užitková a zásobování doplněno vodou balenou.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Miletín - - - 842 842 842 842

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Miletín - - - 842 842 842 842

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 60,87 60,87 60,87 60,87
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 34,81 34,81 34,81 34,81
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Stoková síť v Miletíně a Rohoznici má jednotný charakter. Kanalizace byla budována postupně dle dílčích projektů. V rámci dostavby byla realizována v období 04.2008 – 06.2009 kanalizace včetně kanalizačních přípojek na veřejně přístupných pozemcích, čímž jsou vytvořeny podmínky pro řádné připojení převážné části nemovitostí na kanalizaci pro veřejnou potřebu. Součástí dostavby byly i čtyři podzemní čerpací stanice ČS-1, ČS-2, ČS-6 a ČS-7 včetně navazujících výtlačných řadů. Nedílnou součástí stokové sítě jsou i čtyři odlehčovací komory pro odlehčení přívalových dešťů z jednotné kanalizace do Bystřice. Odpadní vody jsou na ČOV přivedeny hlavní kanalizační stokou A . Byla zvolena jedna centrální ČOV, v Miletíně kanalizace jednotná s dešťovými oddělovači, v Rohoznici částečně oddílný systém.  
V zájmovém území se nadále nacházejí jednotlivé objekty, které nejsou napojeny na veřejnou kanalizaci.
 
Nová kanalizace je vybudována z kanalizačních trubek plastových PPUR-2 SN8 dn 335/300, 450/400, 560/500 mm. Hlavní kostru nové stokové sítě tvoří stoky A, C a H na které navazují stoky z jednotlivých lokalit v zájmovém území Miletína a Rohoznice.
 
Na stokové síti byly provedeny drobné objekty, které jsou popsány v jednotlivých provozních řádech. Vyjma kanalizačních šachet se jedná o:
nově vybudované čerpací stanice prefabrikované kruhové průměru 2,50 m
nově vybudované odlehčovací komory.
  
Čistírna odpadních vod je navržena s hrubým předčištěním a biologickým stupněm s oživeným kalem ve vznosu. ČOV je řešena jako monoblok.  
Gravitační odtok je zaústěn do VT Bystřice.
Kanalizace je ve správě částečně OÚ Miletín a částečně VOS Jičín.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V současné době bude probíhat pouze běžná údržba stokové sítě a ČOV.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Miletín 1 000,0 0,0 1 000,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Miletín - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva