Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Sadová - CZ052.3602.5205.152633 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Sadová

Číslo obce PRVKUK 152633
Kód obce PRVKUK CZ052.3602.5205.152633
Kód obce 573191
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
965 (5205)
Hradec Králové
Číslo POU
Název POU
2046
Hradec Králové

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3602.5205.152633.01 Sadová 15263 152633

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Sadová leží cca 11 km severozápadně od Hradce Králové podél silnice I.třídy Hradec Králové – Jičín, v nadmořských výškách 256 – 278 m n.m. Obec má 340 trvale bydlících obyvatel ve 100 rodinných domech. Obec má zástavbu po obou stranách hlavní komunikace. V obci je firma Lindr (chladící a výčepní technika, cca 80 zaměstnanců).
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME+VUPE 2017 vodovod, kanalizace
Zdroje nouzového zásobování, Krizový plán KHK
Digitální zákres stávajícího vodovodu,VaK Hradec Králové, 2018
Situace kanalizace Sadová, Ing. Drahoslav Falta, 10/2018
Kanalizační řád stokové sítě obce Sadová, Ing. Drahoslav Falta, 10/2018
 

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Sadová Trvale bydlící - - - 340 325 340 350
Přechodně bydlící - - - 20 20 20 20
Celkem - - - 360 345 360 370

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Sadová 335 323 326 331 325 323 315 319 323 320 322 319 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Sadová - - - 340 325 340 350

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 43 43 44 44
Maximální potřeba vody m3/den - - - 52 52 53 53
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 42,95 43,37 43,79 44,21
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 37,99 38,36 38,73 39,11
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 28,60 28,45 28,29 28,14
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 9,39 9,48 9,57 9,67
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 4,96 4,93 4,91 4,88

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Sadová je zásobena pitnou vodou z veřejných vodovodů Sadová - Vodovod DN 80 o délce 0,365 km a Sadová RVS o délce 4,323 km, které jsou napojeny na Vodárenskou soustavu východní Čechy. Vlastníkem vodovodu Sadová - Vodovod DN 80 je obec Sadová, vlastníkem vodovodu Sadová RVS je VaK Hradec Králové, a.s. Provozovatelem obou vodovodů je Královéhradecká provozní a.s.
 
Základní údaje vodovod:
IČME Sadová - Vodovod DN 80: 5205-752631-00653373-1/1
IČME Sadová RVS: 5205-752631-48172898-1/1
IČPE rozvodné vodovodní sítě: 5205-702471-48172898-1/1-27461211
 
Zástavba je zásobována z hlavního směru z vodojemu Máslojedy (2 x 250 m3, 332/335 m n.m.). Vlastní zástavba Sadové je ovlivňována tlakovou úrovní z vodojemu Máslojedy přes redukční šachtu Čistěves.
Hlavní zásobovací řad do obce je veden směrem od Dohalic. Z tohoto řadu odbočují rozvodné řady pro zástavbu v obci.
 
Kvalita vody je v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, která vstoupila v platnost dne 30.4.2004.
 
Objem akumulované vody ve vodojemech zabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody.
 
Současný stav vodovodních řadů odpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti a vnitřních průměrů potrubí.
 
Požární voda bude vždy řešena dohodou mezí obcí a vlastníkem vodovodního řadu. Požární řád musí být odsouhlasen provozovatelem vodovodního řadu.
 
Vodovod je zaveden do všech částí zásobovaných obcí a sídelních jednotek.
 
Vodovod je napojen na radiový dispečink provozovatele vodovodu.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na vodovod dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících řadů a prováděna běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při vyřazení celého vodovodu bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. Zdrojem pitné vody v případě nouzového zásobování je úpravna vody a čerpací stanice Orlice (Hradec Králové).
U objektů s vlastní studní bude voda z nich použita pouze jako užitková .

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Sadová - - - 310 295 310 320

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Sadová - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 24,66 24,92 25,19 25,45
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,79 0,79 0,80 0,81
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci je vybudována jednotná gravitační kanalizace o celkové délce 3,5 km. Vlastníkem a provozovatelem kanalizace je obec Sadová.
 
Základní údaje kanalizace:
IČME: 5205-752631-00653373-3/1
IČPE: 5205-752631-00653373-3/1-00653373
 
Kmenová stoka „A“, o průměru 500 mm, která východním směrem odvádí odpadní vody ze sídliště „Na Rozkoši“ je napojena na Stoku „T“ DN 600 v lokalitě „Na Troubách“. Tato stoka vyúsťuje u budovy č.p.140 do místní vodoteče parc.č.269.
Do stejného místa je vyústěna Stoka „L“ o průměru 400 mm, která odvádí odpadní vody ze starší zástavby. Vodoteč parc.č.269, vedoucí jižním směrem, se po napojení na další vodoteče stejného druhu po 1 km vlévá do řeky Bystřice.
Druhé vyústění kanalizace se nachází u domu č.p.8 a je napojeno na kanalizační síť obce Dohalice. Toto vyústění je zakončením stoky „M“, která odvádí splaškové a dešťové vody pouze z 12 trvale obydlených rodinných domků.
 
Do kanalizace jsou vypouštěny v DČOV přečištěné odpadní vody z nově vybudovaných domů a předčištěné vody ze septiků.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Stávající kanalizace nevyhovuje dnešním požadavkům na jednotnou kanalizaci, proto navrhujeme vybudovat novou oddílnou kanalizaci s tím, že stávající kanalizace bude použita pro odvedení dešťových vod do vodních toků. Spádové poměry na území obce umožní zřízení gravitační kanalizace. Přečerpávání odpadních splaškových vod by bylo prováděno pouze v případě potřeby překonání nepříznivých výškových poměrů. Kanalizační síť a objekty na ní by byly situovány na veřejných pozemcích, převážně ve stávajících komunikacích. Odpadní vody budou svedeny z obce směrem na jih k obci Dohalice, do navržené ČOV Dohalice.
Výstavbu nové kanalizační sítě doporučujeme (vzhledem k počtu obyvatel a finančním nárokům) realizovat po návrhovém období (po r. 2030). Do doby výstavby nové kanalizační sítě a ČOV, doporučujeme likvidovat odpadní vody stávajícím způsobem, přednostně v jímkách na vyvážení s atestem nepropustnosti.U novostaveb doporučujeme osazení domovních ČOV s přepadem do stávající stokové sítě.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Sadová 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Sadová - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva