Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Mladějov - CZ052.3604.5207.096890 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Mladějov

Číslo obce PRVKUK 96890
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5207.096890
Kód obce 573205
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1015 (5207)
Jičín
Číslo POU
Název POU
2216
Sobotka

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5207.096890.01 Mladějov 09689 96890

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Mladějov leží na severozápadním okraji bývalého okresu Jičín 4 km severovýchodně od města Sobotka v nadmořských výškách 290 – 323 m n.m. Obec má 232 trvale bydlících obyvatel. V obci se dále nacházejí objekty k individuální rekreaci 15 osob. Jižní částí obce protéká tok Žehrovka. Obec se nachází v CHOPAV Severočeská křída. V návrhovém období se nepředpokládá výrazný nárůst počtu obyvatel obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME + VUPE 2016, 2017
Kanalizace Mladějov - kanalizační řád

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Mladějov Trvale bydlící - - - 232 232 232 232
Přechodně bydlící - - - 15 15 15 15
Celkem - - - 247 247 247 247

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Mladějov 467 509 510 509 510 513 508 498 508 503 513 520 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Mladějov - - - 220 220 220 220

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 24 24 24 24
Maximální potřeba vody m3/den - - - 50 50 50 50
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 23,85 23,85 23,85 23,85
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 19,80 19,80 19,80 19,80
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 14,80 14,80 14,80 14,80
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 5,00 5,00 5,00 5,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 4,05 4,05 4,05 4,05

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V obci Mladějov je vybudován vlastní místní veřejný vodovod. Na vodovod je napojena většina trvale bydlících obyvatel. Vodovod byl v obci vybudován v roce 1999. Jako zdroj vody slouží vrt MV1 v lokalitě Bacov vydatnosti 8 l/s. Kvalita surové vody je vyhovující. Z vrtu je voda čerpána do vodojemu Mladějov o objemu 2 x 125 m3. Do obce je voda přivedena přívodním řadem délky 2,515 km z PVC DN 100 a 150. Po obci je voda rozvedena pomocí 4,608 km rozvodných řadů z PVC DN 80 – 100. Z vodovodu jsou napojeny i některé místní části. Vodovod je ve správě Stavoka Kosice, a.s.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V návrhovém období dojde k prodloužení vodovodní sítě k Sokolu, dále budou na vodovod napojovány jednotlivé objekty a bude na něm prováděna běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při problémech se zásobami vody budou obyvatelé zásobeni pomocí cisteren nebo vody balené. U nemovitostí vlastnících studny bude voda z nich použita jako užitková a zásobování doplněno vodou balenou.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Mladějov - - - 104 220 220 220

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Mladějov - - - 0 220 220 220

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 18,40 20,60 22,80 25,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 6,24 8,56 10,88 13,20
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci není v současné době vybudován ucelený způsob likvidace odpadních vod. Ty jsou likvidovány individuálně, pomocí žump a septiků s přepadem do krátkých úseků jednotné kanalizace, případně přímo do vodního toku. Dešťové vody ze zpevněných ploch jsou zachycovány jednoduchým povrchovým odvodněním (příkopy se zpevněným dnem, klasické silniční příkopy, krátké úseky dešťové kanalizace) a nejkratší cestou převedeny do recipientů. Místně jsou vybudovány úseky jednotné kanalizace, převážně řešené jako zatrubněné silniční příkopy. V dolní části pod rybníkem je vybudováno odlehčení dešťových vod do přítoku vodního toku Žehrovka, kmenová kanalizační stoka DN 300 je vyvedená pod zástavbu a vyústěná do Žehrovky na kraji lesa. Obec nemá centrální čistírnu odpadních vod. Obec vlastní platné povolení k vypouštění odpadních vod.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V obci Mladějov bude v první fázi vybudována gravitační splašková kanalizace DN 250, která bude doplněná o dílčí úseky tlakových stok DN 80 a o čerpací stanice pro překonání nedostatku přirozeného spádu. Stoková síť bude zakončena na navržené čistírně odpadních vod pro 1 158 EO, výusť z ČOV bude svedena do přítoku toku Žehrovka. Stávající dílčí stoky budou využity jako součást dešťového odvodnění.
Do doby realizace uceleného systému likvidace odpadních vod doporučujeme čistit vody stávajícím způsobem, ideálně akumulovat v jímkách s atestem nepropustnosti, které budou pravidelně vyváženy. U novostaveb doporučujeme osazení tříkomorových septiků s filtry nebo domovních čistíren s přepadem do stávající jednotné kanalizace.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Mladějov 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Mladějov - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva