Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Mezihoří - CZ052.3604.5207.097233 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Mlázovice

Číslo obce PRVKUK 97233
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5207.097233
Kód obce 573213
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1015 (5207)
Jičín
Číslo POU
Název POU
2194
Lázně Bělohrad

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5207.097233.01 Mezihoří 09723 97233

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Mezihoří je místní částí obce Mlázovice. Leží 2 km jihovýchodně od Mezihoří v nadmořských výškách 276 – 296 m n.m.
V současnosti žije v osadě Mezihoří 5 trvale hlášených obyvatel. Další domy slouží jako rekreační objekty. Obec se nachází na pravém břehu Javorky a v CHOPAV Východočeská křída.
Do budoucna se nepředpokládá nárůst počtu obyvatel obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Mezihoří Trvale bydlící - - - 7 6 6 6
Přechodně bydlící - - - 6 6 6 6
Celkem - - - 13 12 12 12

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Mlázovice 598 580 555 565 558 569 561 558 553 548 541 540 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Mezihoří - - - 0 0 0 0

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 0 0 0 0
Maximální potřeba vody m3/den - - - 0 0 0 0
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Místní část Mezihoří nemá vybudován žádný veřejný vodovod. Obyvatelé jsou zásobování individuálně z domovních studní. V součastné době nejsou známy žádné problémy s kvalitou ani s množstvím zásob podzemní vody.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Do budoucna bude ponechán stávající individuální způsob zásobování vodou.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při kvalitativních problémech se zásobou podzemní vody budou obyvatelé zásobeni pomocí vody balené a vody ze studní používána pouze jako voda užitková. Při problémech s množstvím podzemní vody budou obyvatelé zásobeni pomocí cisteren nebo vody balené.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Mezihoří - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Mezihoří - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Místní část Mezihoří nemá vybudován žádný kanalizační systém. Odpadní vody jsou likvidovány individuálně pomocí bezodtokých jímek a septiků.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Do budoucna bude ponechán stávající individuální způsob likvidace odpadních vod.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Mezihoří 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Mezihoří - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva