Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Mlázovice - CZ052.3604.5207.097241 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Mlázovice

Číslo obce PRVKUK 97241
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5207.097241
Kód obce 573213
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1015 (5207)
Jičín
Číslo POU
Název POU
2194
Lázně Bělohrad

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5207.097241.01 Mlázovice 09724 97241

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Městys Mlázovice se nachází cca 10km vyýchodně od Jičína, vlevo od hlavní silnice směrem Jičín-Hradec Králové, v jihovýchodní části okresu Jičín 5 km západně od Lázní Bělohrad v nadmořských výškách 292 – 326 m n.m. Obec se nachází v CHOPAV Východočeská křída.
Obec má 581 trvale bydlících obyvatel v 148 domech určených k bydlení. V obci se také nachází 51 objektů určených pro rekreaci 120 obyvatel.
Severně nad obcí protéká Mlázovický potok, do kterého se nad obcí vlévá místní vodoteč.
 
Do budoucna se nepředpokládá výrazný nárůst počtu obyvatel obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Rozbory kan. Mlázovice
Kanalizační řád
Český úřad zeměměřičský a katastrální - zákres
VOS Jičín

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Mlázovice Trvale bydlící - - - 581 560 560 560
Přechodně bydlící - - - 120 106 106 106
Celkem - - - 701 666 666 666

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Mlázovice 598 580 555 565 558 569 561 558 553 548 541 540 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Mlázovice - - - 560 560 560 560

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 116 116 116 116
Maximální potřeba vody m3/den - - - 135 135 135 135
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 115,56 115,56 115,56 115,56
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 58,32 58,32 58,32 58,32
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 47,98 47,98 47,98 47,98
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 10,35 10,35 10,35 10,35
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 57,23 57,23 57,23 57,23

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Mlázovice má vybudovaný vlastní veřejný vodovod. V katastrálním území obce se nachází část zdrojů skupinového vodovodu Jičín. Obec je napojena přímo z výtlačného potrubí za čerpací stanicí s akumulační nádrží, čímž je tvořeno jedno tlakové pásmo.
Jako zdroje vody zde slouží vrty ML-1, ML-2 a vrty V5A a V5B o celkové vydatnosti 20 l/s. Ze zdrojů je voda čerpána do čerpací stanice s akumulační nádrží, odtud je dále do vodojemu Kamensko (200 + 250 m3, 354,50/ 358,50). Do vodojemu Kamensko je zároveň čerpána voda z ÚV Lázně Bělohrad (zdroje J1, J2 a ML-5 o celkové vydatnosti 45 l/s).
Zástavba Mlázovic je napojena přímo na výtlačný řad směr vodojem Kamensko, který je pro obec Mlázovice zároveň zásobním řádem. U čerpací stanice (Q = 36 l/s) je vybudována akumulace 2 x 250 m3 (301,8/305,8).
Mlázovice jsou napojeny ve směru od čerpací stanice řadem DN 150. V zástavbě jsou vybudovány zásobovací řady DN 90, 110.
Vodovod je v majetku a správě VOS a.s. Jičín.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Je navržena rekonstrukce ÚV Lázně Bělohrad (v roce 2019). ČS Mlázovice bude doplněna o úpravu vody (dávkováním sody bude snižována agresivita vody CO2).

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Vzhledem k tomu, že vodovod Mlázovice je zásoben z více zdrojů, je možno při jeho vyřazení jednoho zásobovat obyvatele vodou z ostatních zdrojů. Při vyřazení celého vodovodu bude obec zásobeno pomocí cisteren nebo vody balené. Při dlouhodobém vyřazení je možno pustit do vodovodu vodu užitkovou a zásobování pitnou zdravotně nezávadnou vodou provádět pomocí vody balené nebo cisteren.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Mlázovice - - - 560 560 560 560

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Mlázovice - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 59,26 59,26 59,26 59,26
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 37,08 37,08 37,08 37,08
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Téměř celá obec je v současnosti odkanalizovaná jednotnou stokovou sítí, která je vyústěna jednou výustí do Mlázovického potoka v dolní části obce, část obce je vyústěna druhou výustí do vodoteče - přítoku Mlázovického potoka od koupaliště.
 
Většina nemovitostí je napojena na obecní kanalizaci. Kanalizace je jednotná, je do ní zaústěna jak voda splašková, z toalet, koupelen a kuchyní rodinných domků přes septiky, příp. u nových nemovitostí přes domovní ČOV, tak i dešťové vody. V Mlázovicích se nacházejí jak RD, tak i provozovny. Všechny provozovny vypouštějí běžné splaškové vody.
 
Kanalizační síť městyse Mlázovice zabezpečuje odvedení prakticky veškerých odpadních vod z obce do recipientu - Mlázovického potoka. Správcem toku je Povodí Labe, státní podnik, HK. Mlázovický potok je pravostranný přítok vodního toku Chotečský potok, což je významný vodní tok. Vypouštění odpadních vod do povrchových vod bylo povoleno vodopr.úřadem (2 výusti). Do obecní kanalizace nesmí být napojeny odpadní vody bez předchozího čištění v domovních ČOV, příp. septicích.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V obci Mlázovice se plánuje vybudovat oddílnou splaškovou kanalizaci zakončenou centrální ČOV. Hlavním důvodem je špatný stav stávající jednotné kanalizace, která je velmi propustná. Ve výhledu zůstane pouze jako dešťová. Plánuje se položit cca 4 500 m gravitační kanalizace (převážně DN 300) a výstavba ČOV pro 650 EO, na kterou je zpracován projekt a vydané stavební povolení.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Mlázovice 0,0 44 000,0 44 000,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Mlázovice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva