Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Rohoznice - CZ052.3604.5204.140503 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Rohoznice

Číslo obce PRVKUK 140503
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5204.140503
Kód obce 573221
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1007 (5204)
Hořice
Číslo POU
Název POU
2160
Hořice

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5204.140503.01 Rohoznice 14050 140503

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Rohoznice leží na východním okraji okresu Jičín 5 km severovýchodně od Hořic v nadmořských výškách 312 – 320 m n.m. Obec má 321 trvale bydlících obyvatel v 98 domech určených k trvalému bydlení. V obci se dále nachází 45 objektů určených pro individuální rekreaci cca 135 obyvatel.
 
Celou obcí protéká potok Bystřice, která pramení nad obcí Vidonice, ústí do Cidliny nad Chlumcem nad Cidlinou. Nejbližsí vodní plochou je rybník Bubnovka s vodní plochou 12,5 ha, objemem vody 109 tis m3. Celá oblast se nachází v chráněné oblasti přirozené akumulace vod Východočeská křída.
 
Centrum obce, ve kerém je soustředěna většina vybavenosti je západně od křiřovaky silnic 284 a 28453. V Rohoznici je významěji zastoupena zemědělská velkovýroba pěti areály ve východní části zastavěného území. Obytná zástavba je tvořena jednak hospodářskými usedlostmi, do měkterých se vrací jejich původní náplň – zemědělská malovýroba, jednak novodobými rodinnými domy se zázemím užitkových zahrad.
 
Do budoucna se nepředpokládá výrazný nárůst počtu obyvatel obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný dotazník "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
UP Rohoznice 9/2014
KŘ 6/2009

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Rohoznice Trvale bydlící - - - 315 320 325 330
Přechodně bydlící - - - 135 140 145 150
Celkem - - - 450 460 470 480

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Rohoznice 330 331 331 333 314 317 313 317 323 321 317 321 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Rohoznice - - - 230 250 250 260

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 27 27 27 27
Maximální potřeba vody m3/den - - - 34 34 34 34
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 26,54 26,54 26,54 26,54
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 20,47 20,47 20,47 20,47
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 17,69 17,69 17,69 17,69
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 2,78 2,78 2,78 2,78
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 6,07 6,07 6,07 6,07

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Rohoznice má vlastní veřejný vodovod, který je součástí skupinového vodovodu Miletín. Vodovodní síť starší má profily DN 80, 60, 40, novější 225, 100 mm.
Vodovod je zásobován ze dvou vodních zdrojů. Zdroje se nacházejí v obci Trotinka. Jedná se o studny S1 o vydatnosti 1,5 l/s a S2 o vydatnosti 1,5 l/s, které vzhledem k tomu, že je nelze využít samostatně, jsou považovány jako jeden zdroj a vrt M-1 – 4,8 l/s. Celková vydatnost je uvažována ve výši 7,8 l/s. Orientační bilance potřeby vody pro obce Miletín, Rohoznice, Trotinka vychází cca 5 l/s.
Vodojemy se v obci nacházejí severovýchodně nad Trotinkou, jsou obsahu 110 m3 a 2 x 250 m3.Při plném využití vydatnosti zdroje 7,0 l/s bude obsah vodojemu 100 % krýt denní maximum. Na vodovod je v obci Rohoznice napojeno 315 obyvatel.
Vodovod je v majetku a správě společnosti VOS a.s. Jičín.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Vzhledem ke stáří některých řadů bude nutná postupná rekonstrukce vodovodní sítě. Také starý vodojem bude nutno vzhledem k jeho technickému stavu rekonstruovat.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Vzhledem k tomu že skupinový vodovod Miletín je zásoben ze dvou různých zdrojů je možno při vyřazení jednoho zdroje zásobovat obyvatele alespoň částečně ze zbývajících zdrojů. Při nedostatku pitné vody lze zásobovat obec pomocí cisteren. U nemovitostí vlastnících studny bude voda z nich použita jako užitková a zásobování doplněno vodou balenou.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Rohoznice - - - 317 317 317 260

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Rohoznice - - - 250 317 320 260

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 20,73 20,73 20,73 20,73
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci je vybudovaná jednotná a částečně splašková kanalizace zakončená centrální společnou ČOV pro obce Miletín, Rohoznici a Trotinku. ČOV je umístěna pod obcí Rohoznice. ČOV o kapacitě 1500 EO je v majetku Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. Jičín, která ji zároveň provozuje.
 
Celková délka kanalizačního systému v obci Rohoznice je 4,36 km, z toho je 4,077 km  dimenze do DN300 a zbylá část je v dimenzi do DN500. V obci jsou vybudovány dvě čerpací stanice. Na kanalizaci je napojeno 94 ks kanalizačních přípojek.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Na kanalizační síti bude probíhat běžná údržba. Rozšíření kanalizace bude případně realizováno do nově budovaných lokalit.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Rohoznice 200,0 400,0 600,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Rohoznice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva