Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Radkyně - CZ052.3604.5210.001856 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Nová Paka

Číslo obce PRVKUK 1856
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5210.001856
Kód obce 573248
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1023 (5210)
Nová Paka
Číslo POU
Název POU
2208
Nová Paka

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5210.001856.01 Radkyně 00185 1856

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Místní část Radkyně je místní částí města Nová Paka a leží cca 2,5 km jihovýchodně v nadmořských výškách 406 – 472 m n.m. Obec má 55 trvale bydlících obyvatel. V katastru obce se dále nachází 5 objektů určených pro individuální rekreaci. Místní část protéká místní potok. V budoucnu se nepředpokládá nárůst počtu obyvatel obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář „Podklady pro aktualizaci PRVK“
Formuláře VUME-VUPE 2017
Zákres stávajících sítí vodovodu a kanalizace vč. objektů na síti
Informace obce Nová Paka
Informace od provozovatele
Územní plán obce Nová Paka po změně č. 2

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Radkyně Trvale bydlící - - - 50 55 55 55
Přechodně bydlící - - - 0 0 0 0
Celkem - - - 50 55 55 55

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nová Paka 9372 9384 9335 9292 9213 9201 9208 9165 9128 9094 9072 9044 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Radkyně - - - 40 40 40 40

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 4 4 4 4
Maximální potřeba vody m3/den - - - 0 0 0 0
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V místní části Radkyně je vybudován místní vodovod. Vodovod je v majetku města Nová Paka. Vodovod byl v obci vybudován v roce 1931 a byl rozšířený a zmodernizovaný v 60 – 70 letech. Zdroj vody je z cela nevyhovující a to jak z kvalitativních ukazatelů, tak z pohledu vydatnosti zdroje. V minulosti byly neúspěšně provedeny hydrogeologické průzkumy ve snaze nalezení nového zdroje. Na vodovod jsou napojeni téměř všichni obyvatelé. Vzhledem ke své velikosti vodovod nemá statut veřejného vodovodu. V roce 2015 došlo k demolici stávajícího nevyhovujícího vodojemu a výstavbě nového vodojemu o objemu 25 m3.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Vzhledem k nevyhovující současné situaci bude vodovod v obci Radkyně propojen s vodovodem Nová Paka přes
vodojem Přibyslav vzdálený cca 800 m. Než bude vodovod propojen, je třeba provést rekonstrukci stávajícího vodovodního řadu, který zásobuje celou Radkyni. Rozsah rekonstrukce je cca 1,2 km. Termín rekonstrukce není stanoven.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při problémech se zásobami vody budou obyvatelé zásobeni pomocí cisteren nebo vody balené. U nemovitostí vlastnících studny bude voda z nich použita jako užitková a zásobování doplněno vodou balenou.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Radkyně - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Radkyně - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Místní část Radkyně nemá vybudován jednotný systém likvidace odpadních vod. Odpadní vody jsou likvidovány individuálně v žumpách a septicích s přepadem. V místní části je pouze několik úseků dešťového odvodnění, do nějž jsou vyústěny přepady ze septiků.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V místní části zůstane zachován individuální způsob likvidace splaškových odpadních vod. Obsah jímek bude vyvážen na ČOV Stará Paka nebo likvidován kompostováním. Vzhledem k velikosti a umístění obce bude zachován individuální systém likvidace odpadních vod i po návrhovém období.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Radkyně 7 220,0 0,0 7 220,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Radkyně - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva