Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Kumburský Újezd - CZ052.3604.5210.158330 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Nová Paka

Číslo obce PRVKUK 158330
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5210.158330
Kód obce 573248
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1023 (5210)
Nová Paka
Číslo POU
Název POU
2208
Nová Paka

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5210.158330.01 Kumburský Újezd 15833 158330

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Místní část Kumburský Újezd je místní částí města Nová Paka a leží cca 2 km jižně v nadmořských výškách 428 – 432 m n.m. Místní část má 190 trvale bydlících obyvatel. V katastrálním území obce se nachází CHKO Východočeská křída. V budoucnu se předpokládá mírný nárůst počtu obyvatel obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář „Podklady pro aktualizaci PRVK“
Formuláře VUME-VUPE 2017
Zákres stávajících sítí vodovodu a kanalizace vč. objektů na síti
Informace obce Nová Paka
Informace od provozovatele
Územní plán obce Nová Paka po změně č. 2

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Kumburský Újezd Trvale bydlící - - - 190 210 282 282
Přechodně bydlící - - - 0 0 0 0
Celkem - - - 190 210 282 282

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nová Paka 9372 9384 9335 9292 9213 9201 9208 9165 9128 9094 9072 9044 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Kumburský Újezd - - - 148 148 155 155

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 19 19 19 20
Maximální potřeba vody m3/den - - - 23 23 23 24
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 18,88 19,18 19,48 19,77
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 14,88 15,11 15,35 15,58
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 13,12 13,33 13,53 13,74
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 1,76 1,79 1,82 1,84
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 4,00 4,06 4,13 4,19

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V místní části Kumburský Újezd je vybudován veřejný vodovod, napojený na skupinový vodovod Stará Paka - Nová Paka. V minulých letech došlo k výstavbě vodovodu v průmyslové zóně, která se nachází na rozhraní katastru Kumburský Újezd a Nová Paka. Nový vodovod byl vybudován v délce cca 1150 m.
Zdroje vody pro celý skupinový vodovod jsou rozděleny do tří pramenišť (Stupná, Vrchovina „Na Drahách“ a Karlov. Vodovod Nová Paka je zásoben z pramenišť Stupná a Vrchovina („Na Drahách“) + možnost posílení z prameniště Karlov.
V prameništi Stupná jsou tři vrty: vrt S1 (povolený odběrem 10 l/s), vrt S2 (povolený odběrem 5 l/) a vrt S3 (povolený odběr 18 l/s) – celková vydatnost je 33 l/s.
V prameništi Vrchovina („Na Drahách“) jsou využívány dvě sběrné studny (zářezy + prameny) SI a SII, obě o vydatnosti 8 l/s (celkem 16 l/s).
Prameniště Karlov využívá tři vrty: K1 vydatnosti 15 l/s, K2 vydatnosti 6 l/s a K3 vydatnosti 5 l/s – celková vydatnost je 26l/s. Kvalita surové vody ze všech zdrojů je vyhovující.
Vodovodní síť vodovodu Nová Paka je rozdělena na 2 samostatná tlaková pásma. Nízké pásmo je zásobeno z VDJ Husův kopec, vysoké pásmo z VDJ Poštmistrův kopec.
 
Z prameniště Stupná je voda čerpána do vodojemu Vrchovina (150 m3, kóta dna 497,92 m.n.m.), dále přes centrální čerpací stanici v Nové Pace do vodojemu Pošmistrův kopec o objemu 1000 m3 (vysoké tlakové pásmo). Z prameniště Vrchovina je část vody gravitačně přivedena rovněž přez centrální čerpací stanici v Nové Pace do vodojemu Pošmistrův kopec a část vody gravitačně do vodojemu Husův kopec o objemu 200 m3 (nízké tlakové pásmo, kóta dna 447 m.n.m.). Z prameniště Karlov je voda čerpána do vodojemu Stará Paka o obsahu 720 m3 (nízké tlakové pásmo) pro zásobení Staré Paky, dále je část přečerpávána čerpací stanicí Šlejharova v Nové Pace do vodojemu Pošmistrův kopec. Kapacita vodojemů je v současné době dostatečná. Místní část Heřmanice je v tlakovém pásmu vodojemu Pošmistrův kopec na kótě dna 498,14 m n.m.
Vodovod vlastní a provozuje společnost Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s., Jičín.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V budoucnu bude v místní části ponechán stávající systém zásobování obyvatel vodou. Na vodovodu bude prováděna běžná údržba a dále budou v následujících letech na vodovod dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality. Výhledově v roce 2024 bude realizována výstavba vodovodu v oblasti, která se nachází v blízkosti průmyslové zóny a navazuje na stávající zástavbu (DN 90-110, cca 536 m).

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Vzhledem k tomu že skupinový vodovod Nová Paka - Stará Paka je zásoben z více zdrojů je možno při vyřazení jednoho zdroje či prameniště zásobovat obyvatele vodou z ostatních. Při vyřazení celého vodovodu bude obec zásobena pomocí cisteren. Při dlouhodobém výpadku je možno pustit do vodovodu vodu užitkovou a doplnit tím zásobování vodou pitnou pomocí cisteren nebo vody balené.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Kumburský Újezd - - - 0 0 72 72

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Kumburský Újezd - - - 0 0 72 72

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 2,30 4,60 6,90
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 1,44 2,88 4,32
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Místní část Kumburský Újezd nemá vybudován ucelený jednotný systém likvidace odpadních vod. Odpadní vody jsou likvidovány individuálně v žumpách a septicích s přepadem. V místní části je pouze několik úseků dešťového odvodnění, do nějž jsou vyústěny přepady ze septiků. Výjimkou je průmyslová zóna, která se nachází na rozhraní katastrálního území Nová Paka a Kumburský Újezd. V této průmyslové zóně je nově vybudována splašková kanalizace (cca 450 m), výtlačný řad (cca 880 m), přečerpávací stanice a dešťová kanalizace (cca 440 m). Splaškové vody jsou přečerpávány do gravitační stokové sítě v Nové Pace a odtud jsou odváděny na ČOV ve Staré Pace.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Vzhledem k rozvoji místní části a předpokládanému rozsahu zástavby je nutno řešit stávající nevyhovující stav likvidace odpadních vod. V katastrálním území Kumburský Újezd (oblast se nachází v blízkosti průmyslové zóny a navazuje na stávající zástavbu) bude výhledově v roce 2024 vybudována splašková kanalizace (cca 513 m, DN 300 mm) a dešťová kanalizace (cca 503 m, DN 335-405 mm). Po roce 2030 bude v místní části dobudována splašková kanalizace s čerpací stanicí a splaškové vody budou přečerpávány do kanalizace Nová Paka končící cca 1,5 km od obce.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Kumburský Újezd 1 932,0 3 288,0 5 220,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Kumburský Újezd - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva