Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Studénka - CZ052.3604.5210.158348 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Nová Paka

Číslo obce PRVKUK 158348
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5210.158348
Kód obce 573248
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1023 (5210)
Nová Paka
Číslo POU
Název POU
2208
Nová Paka

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5210.158348.01 Studénka 15834 158348

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Studénka je místní částí města Nová Paka a leží cca 1 km jižně v nadmořských výškách 450 – 468 m n.m. Obec má 100 trvale bydlících obyvatel. V katastru obce se dále nachází 3 objekty určené pro individuální rekreaci. Obcí protéká potok Studénka. V budoucnu se nepředpokládá nárůst počtu obyvatel obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář „Podklady pro aktualizaci PRVK“
Formuláře VUME-VUPE 2017
Zákres stávajících sítí vodovodu a kanalizace vč. objektů na síti
Informace obce Nová Paka
Informace od provozovatele
Územní plán obce Nová Paka po změně č. 2

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Studénka Trvale bydlící - - - 100 109 109 109
Přechodně bydlící - - - 4 4 4 4
Celkem - - - 104 113 113 113

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nová Paka 9372 9384 9335 9292 9213 9201 9208 9165 9128 9094 9072 9044 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Studénka - - - 0 0 75 75

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 0 2 5 7
Maximální potřeba vody m3/den - - - 0 0 0 0
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V místní části Studénka není v současné době vybudován veřejný vodovod. Část obyvatel obce je zásobena ze zdroje bývalého státního statku, zbývající obyvatelé individuálně, pomocí domovních studní (špatná kvalita vody).

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V současné době (r. 2024) se uvažuje o zokruhování vodovodu od Heřmanic, přes Studénku až k nové průmyslové zóně. Mělo by se jednat o úsek od č.p. 105 až po č.p. 23. Délka nového vodovodu by měla činit cca 1050 m.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při problémech se zásobami vody ve studnách budou obyvatelé zásobeni pomocí cisteren nebo vody balené.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Studénka - - - 0 0 0 75

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Studénka - - - 0 0 0 75

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 2,40 4,79 7,19
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 1,50 3,00 4,50
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Místní část Studénka nemá vybudován jednotný systém likvidace odpadních vod. Odpadní vody jsou likvidovány individuálně v žumpách a septicích s přepadem. V místní části je pouze několik úseků dešťového odvodnění, do nějž jsou vyústěny přepady ze septiků.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V místní části zůstane zatím zachován individuální způsob likvidace splaškových odpadních vod. Obsah jímek bude vyvážen na ČOV Stará Paka nebo likvidován kompostováním. V budoucnu bude vybudována splašková kanalizace. V současné době se prověřuje možnost propojení splaškové kanalizace ze Studénky do přečerpávací stanice v průmyslové zóně. Trasa, délka ani dimenze nejsou v tuto chvíli dány.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Studénka 3 791,0 4 275,0 8 066,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Studénka - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva