Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Nová Paka - CZ052.3604.5210.410276 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Nová Paka

Číslo obce PRVKUK 410276
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5210.410276
Kód obce 573248
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1023 (5210)
Nová Paka
Číslo POU
Název POU
2208
Nová Paka

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5210.410276.01 Nová Paka 41027 410276

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Město Nová Paka leží na severovýchodní hranici bývalého okresu Jičín 12 km severovýchodně od města Jičín v nadmořských výškách 414 – 484 m n.m. Město má 7609 trvale bydlících obyvatel. Severní částí města protéká řeka Rokytka.  V budoucnu se nepředpokládá výrazný nárůst počtu obyvatel města.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář „Podklady pro aktualizaci PRVK“
Formuláře VUME-VUPE 2017
Zákres stávajících sítí vodovodu a kanalizace vč. objektů na síti
Informace obce Nová Paka
Informace od provozovatele
Územní plán obce Nová Paka po změně č. 2

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Nová Paka Trvale bydlící - - - 7 609 7 609 7 609 7 609
Přechodně bydlící - - - - - - -
Celkem - - - 7 609 7 609 7 609 7 609

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Nová Paka 9372 9384 9335 9292 9213 9201 9208 9165 9128 9094 9072 9044 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Nová Paka - - - 7 600 7 609 7 609 7 609

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 965 965 965 965
Maximální potřeba vody m3/den - - - 1 156 1 156 1 156 1 156
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 965,07 965,07 965,07 965,07
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 760,69 760,69 760,69 760,69
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 631,37 631,37 631,37 631,37
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 129,32 129,32 129,32 129,32
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 204,39 204,39 204,39 204,39

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Ve městě Nová Paka je vybudován veřejný vodovod, napojený na skupinový vodovod Stará Paka - Nová Paka.
Zdroje vody pro celý skupinový vodovod jsou rozděleny do tří pramenišť (Stupná, Vrchovina „Na Drahách“ a Karlov. Vodovod Nová Paka je zásoben z pramenišť Stupná a Vrchovina („Na Drahách“) + možnost posílení z prameniště Karlov.
V prameništi Stupná jsou tři vrty: vrt S1 (povolený odběrem 10 l/s), vrt S2 (povolený odběrem 5 l/) a vrt S3 (povolený odběr 18 l/s) – celková vydatnost je 33 l/s.
V prameništi Vrchovina („Na Drahách“) jsou využívány dvě sběrné studny (zářezy + prameny) SI a SII, obě o vydatnosti 8 l/s (celkem 16 l/s).
Prameniště Karlov využívá tři vrty: K1 vydatnosti 15 l/s, K2 vydatnosti 6 l/s a K3 vydatnosti 5 l/s – celková vydatnost je 26l/s. Kvalita surové vody ze všech zdrojů je vyhovující.
Vodovodní síť vodovodu Nová Paka je rozdělena na 2 samostatná tlaková pásma. Nízké pásmo je zásobeno z VDJ Husův kopec, vysoké pásmo z VDJ Poštmistrův kopec.
 
Z prameniště Stupná je voda čerpána do vodojemu Vrchovina (150 m3, kóta dna 497,92 m.n.m.), dále přes centrální čerpací stanici v Nové Pace do vodojemu Pošmistrův kopec o objemu 1000 m3 (vysoké tlakové pásmo). Z prameniště Vrchovina je část vody gravitačně přivedena rovněž přez centrální čerpací stanici v Nové Pace do vodojemu Pošmistrův kopec a část vody gravitačně do vodojemu Husův kopec o objemu 200 m3 (nízké tlakové pásmo, kóta dna 447 m.n.m.). Z prameniště Karlov je voda čerpána do vodojemu Stará Paka o obsahu 720 m3 (nízké tlakové pásmo) pro zásobení Staré Paky, dále je část přečerpávána čerpací stanicí Šlejharova v Nové Pace do vodojemu Pošmistrův kopec. Kapacita vodojemů je v současné době dostatečná. Místní část Heřmanice je v tlakovém pásmu vodojemu Pošmistrův kopec na kótě dna 498,14 m n.m.
Vodovod převážně vlastní a provozuje společnost Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s., Jičín.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Vodovodní řady technicky zastaralé a malých dimenzí budou postupně vyměňovány za nové. Dále budou v následujících letech (předpoklad r. 2027) na vodovod dle potřeby napojovány nově zastavěné lokality prodloužením stávajících řadů (cca 2,73 km – je vč. lokality za pivovarem) a bude prováděna běžná údržba. Též se projektuje rekonstrukce vodovodu v ul. Lomnická v celkové délce cca 778 m.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Vzhledem k tomu že skupinový vodovod Nová Paka - Stará Paka je zásoben z více zdrojů je možno při vyřazení jednoho zdroje či prameniště zásobovat obyvatele vodou z ostatních. Při vyřazení celého vodovodu bude obec zásobena pomocí cisteren. Při dlouhodobém výpadku je možno pustit do vodovodu vodu užitkovou a doplnit tím zásobování vodou pitnou pomocí cisteren nebo vody balené.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Nová Paka - - - 6 861 6 861 6 961 7 061

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Nová Paka - - - 6 861 6 861 6 961 7 061

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 609,87 615,80 621,72 627,65
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 411,66 415,66 419,66 423,66
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 218,13 220,25 222,37 224,49
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Ve městě je vybudován systém jednotné kanalizace. Část kanalizace je v současné době napojena na kanalizační sběrač, který odvádí odpadní vody na čistírnu odpadních vod Stará Paka, která je umístěna severně nad obcí. Na čistírnu odpadních vod je dnes napojeno cca 85 % města Nová Paka. Na kanalizaci je vybudováno 10 odlehčovacích komor. V celém městě je 29,5 km kanalizačních stok převážně betonových (26 km). Na městskou čistírnu odpadních vod není v současné době připojena část Vlkova a část Štikova. V osadě Vlkov není ani kanalizace (jen v průmyslové zóně), ani jakýkoliv recipient, pouze kryté meliorační kanály. V části Štikov není vybudovaný ucelený systém jednotné likvidace odpadních vod.
Centrální čistírna odpadních vod Stará – Nová Paka je projektována na tyto parametry: Q24 = 4 825 m3/den, Qmax = 556 m3/h, 35 000 EO. Čistírna odpadních vod je mechanicko biologická s odstraňováním fosforu a kalovým hospodářstvím.
Kanalizaci a čistírnu odpadních vod provozuje společnost VOS a.s. Jičín. Kanalizace je v majetku společnosti VOS a.s. Jičín, čistírna odpadních vod je v majetku města Nová Paka.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V budoucnu budou napojeny zbývající části města, které dnes nejsou svedeny na čistírnu odpadních vod ve Staré Pace. Rovněž budou v následujících letech (2027) na kanalizaci napojovány nově zastavěné lokality prodlužením stávajících řadů (nově navržená délka splaškové kanalizace cca 2 390 m - z toho 250 m v Kumburské ulici, nově navržená délka dešťové kanalizace (cca 1 980 m) vč. výstavby retenční nádrže). Také se připravuje výstavba nové splaškové kanalizace (cca 810 m) a nové dešťové kanalizace (cca 1090 m) v lokalitě za pivovarem. Na splaškovou kanalizaci by měly být připojeny i stávající objekty v ul. Na Kopečku. Dále budou na kanalizaci prováděny rekonstrukce starých, nevyhovujících úseků a běžná údržba. Výhledově do r. 2029 by měla být zrealizována rekonstrukce splaškové kanalizace (cca 1380 m) a výstavbě nové dešťové kanalizace (cca 1400 m) v lokalitě Slovany Západ (ul. Ruská, Lužická, Jugoslávská a Polská). Dále se projektuje rekonstrukce splaškové kanalizace (cca 647 m) a výstavba nové dešťové kanalizace v ul. Lomnická (cca 643m). Stávající septiky budou odpojovány a odpadní vody převáděny na centrální čistírnu odpadních vod.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Nová Paka 12 379,0 34 633,0 47 012,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Nová Paka - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva