Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Šárovcova Lhota - CZ052.3604.5207.097268 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Šárovcova Lhota

Číslo obce PRVKUK 97268
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5207.097268
Kód obce 573256
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1015 (5207)
Jičín
Číslo POU
Název POU
2194
Lázně Bělohrad

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5207.097268.01 Šárovcova Lhota 09726 97268

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Šárovcova Lhota leží ve východní části bývalého okresu Jičín 2 km jihozápadně od města Lázně Bělohrad v nadmořských výškách 277 – 294 m n.m. Obec se nachází v CHOPAV Východočeská křída. Obec má 172 trvale bydlících obyvatel. Obcí protéká řeka Javorka. V návrhovém období se nepředpokládá nárůst počtu obyvatel obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME + VUPE 2016, 2017
Kanalizace Šárovcova Lhota - kanalizační řád

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Šárovcova Lhota Trvale bydlící - - - 179 182 190 200
Přechodně bydlící - - - 60 60 60 60
Celkem - - - 239 242 250 260

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Šárovcova Lhota 189 204 206 207 198 190 191 196 202 199 197 203 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Šárovcova Lhota - - - 135 165 180 190

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 14 15 17 19
Maximální potřeba vody m3/den - - - 16 18 21 23
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 13,50 15,33 17,17 19,00
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 13,50 15,33 17,17 19,00
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Šárovcova Lhota má vybudován místní veřejný vodovod. Jako zdroj vody slouží tři pramenní jímky o celkové kapacitě 0,6 l/s. Z jímek je voda gravitačně svedena do vodojemu Šárovcova Lhota o objemu 2 x 100 m3. Vzhledem k počtu napojených obyvatel je ve vodojemu provozována pouze jedna komora. Z vodojemu je voda gravitačně dopravována do obce. Voda je do obce přivedena 2 km dlouhým přívodním řadem PVC 2´ a rozvedena po obci 1,5 km dlouhými rozvodnými řady PVC DN 90, 110. Na vodovod je napojena většina obyvatel i rekreantů. Vodovod je v majetku a správě obce Šárovcova Lhota.
Rozhodnutí o povolení odběru podzemní vody bylo vydáno MÚ Jičín, odborem ŽP pod jednacím číslem MuJc/2013/9269/ZS/Sko.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V návrhovém období bude na vodovodu prováděna pouze běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při vyřazení vodovodu budou obyvatelé zásobeni vodou balenou nebo pomocí cisteren. U objektů vlastnících studny bude voda z nich použita jako užitková a zásobování doplněno vodou balenou.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Šárovcova Lhota - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Šárovcova Lhota - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci Šárovcova Lhota není vybudována soustavná splašková kanalizace zakončená centrální čistírnou odpadních vod.  Odpadní vody jsou likvidovány individuálně pomocí bezodtokých jímek na vyvážení, septiků a čistících zařízení, tyto vody jsou poté vypouštěny do úseků jednotné kanalizace, které natékají výustmi (V1 - V5) do vodního toku Javorka.
Povolení k vypouštění odpadních vod bylo vydáno MÚ Jičín dne 8.8.2018.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Vzhledem k velikosti obce bude v celém návrhovém období ponechán stávající individuální systém likvidace odpadních vod. Nové objekty budou opatřeny čistícím zařízením s přepadem do jednotné kanalizace, lokality, kde nelze vypouštět předčištěné odpadní vody do jednotné kanalizace nebo do vod povrchových, budou vybudovány bezodtoké jímky na vyvážení. Po návrhovém období uvažuje ÚP s výstavbou kanalizační sítě a centrální ČOV.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Šárovcova Lhota 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Šárovcova Lhota - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva