Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Osek - CZ052.3604.5207.113000 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Osek

Číslo obce PRVKUK 113000
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5207.113000
Kód obce 573264
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1015 (5207)
Jičín
Číslo POU
Název POU
2216
Sobotka

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5207.113000.01 Osek 11300 113000

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Osek leží v severozápadní části bývalého okresu Jičín, zhruba 14 km od Jičína v nadmořských výškách 260 – 370 m n.m. Obec má 215 trvale bydlících obyvatel v 57 domech pro trvalé bydlení. V obci se také nachází 17 objektů určených pro rekreaci.
Severně od obce protéká potok Sobotka, který se nad Osekem spojuje s Častolovickým potokem. Častolovický potok protéká obcí Osek. Území obce zasahuje do CHKO Český Ráj a CHOPAV Severočeská Křída.
Do budoucna se nepředpokládá výrazný nárust počtu obyvatel obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Územní plán-hlavní výkres
Strategický rozvojový dokument obce
Městský úřad Jičín - vodoprávní úřad
Kanalizační řád 12/2011 VOS Jičín
Situace Vodovod
Situace Kanalizace

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Osek Trvale bydlící - - - 215 225 230 235
Přechodně bydlící - - - 30 30 30 30
Celkem - - - 245 255 260 265

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Osek 188 192 205 211 221 217 219 225 226 233 235 230 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Osek - - - 217 217 217 217

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 31 31 31 31
Maximální potřeba vody m3/den - - - 37 37 37 37
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 30,67 30,67 30,67 30,67
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 26,83 26,83 26,83 26,83
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 22,82 22,82 22,82 22,82
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 4,01 4,01 4,01 4,01
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 3,84 2,56 1,28 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Osek má vybudovaný veřejný vodovod, který je součástí skupinového vodovodu Sobotka. Jako zdroje surové vody zde slouží vrt Rašovec – vydatnost 14 l/s a pramenní jímka Hrudka – vydatnost 16 l/s. Kvalita surové vody ze zdrojů je vyhovující.
Akumulace vody je tvořena dvěma vodojemy ve Staňkově Lhotě. Jejich velikost je 2 x 150 m3 u vodojemu postaveného roku 1931 a 2 x 400 m3 u vodojemu z roku 1993. Stavební stav vodojemů je dobrý.
Celková velikost akumulace pitné vody ve vodojemech spravovaných VOS Jičín je 1100 m3. Tato akumulace je v současné době dostatečná.
Přívodní řad DN 250 původně z oceli už je téměř vyměněn za plastové potrubí a je veden z prostoru zdroje vody do hlavního městského vodojemu. Přes centrum města je z vodojemu veden zásobní řad DN 150. Ostatní vodovodní řady v zájmovém území jsou z různých profilů, převážně z trub plastových. Rekonstruované a nové vodovodní řady jsou z PVC a PE. Základní rozvodné vodovodní řady DN 150 a DN 200 mají dostatečnou dimenzi pro průtok maximální hodinové potřeby i pro výhled. Na vodovod je napojeno 217 obyvatel.
Věžový vodojem není součástí vodovodu, je to pouze akumulace firmy NOVA (dříve FRUTA) na vodovodní přípojce pro tuto firmu.
Vodovod je v majetku a správě VOS a.s. Jičín. Vodojem 800 m3 je také v majetku VOS a.s. Jičín.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Bude provedeno propojení skupinových vodovodů Sobotka a Kopidlno.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Vzhledem k tomu, že vodovod Sobotka je zásoben ze dvou zdrojů, je možno při vyřazení jednoho zásobovat obyvatele vodou ze zbývajícího. Při vyřazení celého vodovodu bude obec zásobena pomocí cisteren.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Osek - - - 129 200 210 210

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Osek - - - 129 200 210 210

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 21,45 22,09 22,73 23,37
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 13,42 13,82 14,22 14,62
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Odpadní vody z obce Osek jsou odváděny novou stokovou sítí oddílné kanalizace, která odvádí splaškové vody gravitačními stokami do akumulace podzemní čerpací stanice. Jedná se o páteřní stoku O a podružné stoky O-1 až O-6 z kanalizačních trubek plastových PP UR-2 profilu DN 300 – 200.
Čerpací stanice odpadních vod ČS-1 je situována na ppč. 28/12 v katastrálním území Osek (poblíž bytového domu čp. 50). Do čerpací stanice jsou odpadní vody přivedeny stokou O profilu DN 300. Z akumulace čerpací stanice jsou odpadní vody přečerpávány výtlačným řadem profilu DN 100 do kanalizační šachty Š106 nové gravitační stoky A-1 profilu DN 300, která přivádí odpadní vody do páteřní stoky A.
Společná čistírna odpadních vod pro Osek a město Sobotka byla vybudována jako mechanicko-biologická s terciálním stupněm čištění. V dubnu 2006 byla ČOV s projektovanou kapacitou 3150 EO uvedena do trvalého provozu. ČOV je umístěna na pravém břehu Čálovického potoka na pozemkové parcele č. 475/1 v katastrálním území Osek. Příjezd k areálu ČOV je sjezdem ze státní silnice po komunikaci se živičným krytem, která je určena zároveň i pro obsluhu přilehlé bažantnice.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V současné době bude probíhat pouze běžná údržba.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Osek 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Osek - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva