Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Nové Smrkovice - CZ052.3604.5204.106739 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Ostroměř

Číslo obce PRVKUK 106739
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5204.106739
Kód obce 573272
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1007 (5204)
Hořice
Číslo POU
Název POU
2160
Hořice

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5204.106739.01 Nové Smrkovice 10673 106739

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Nové Smrkovice je místní částí obce Ostroměř. Leží 1,5 km jižně od Ostroměře v nadmořských výškách 268 – 278 m n.m. Obec má 44 trvale bydlících obyvatel a 4 bydlící přechodně. Území je volně zastavěno podél silnice spojující Domoslavice a Nové Smrkovice. Nové Smrkovice jsou v povodí Ohnišťanského potoka. Obec je prohlášena památkovou zónou. V návrhovém období se nepředpokládá nárůst počtu obyvatel obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME + VUPE 2016, 2017
Kanalizace Ostroměř - kanalizační řád

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Nové Smrkovice Trvale bydlící - - - 44 45 45 45
Přechodně bydlící - - - 4 4 5 5
Celkem - - - 48 49 50 50

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ostroměř 1407 1348 1355 1365 1359 1370 1381 1364 1365 1362 1349 1353 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Nové Smrkovice - - - 0 20 30 35

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 0 1 2 4
Maximální potřeba vody m3/den - - - 0 1 3 4
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 0,00 1,17 2,33 3,50
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 0,00 1,17 2,33 3,50
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Nové Smrkovice není vybavena veřejným vodovodem. Obyvatelé jsou zásobeni pitnou vodou z domovních studní.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V místní části Nové Smrkovice bude vybudován veřejný vodovod DN 80, napojený na vodovod obce Ostroměř ze stávajícího přívodního řadu DN 100, vedoucího do místních částí Domoslavice a Sylvárův Újezd. Předpokládané pořizovací náklady (2017) dle Metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. 401/2010-15000 jsou vypočteny v hodnotě 3,4 mil. Kč.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při problémech s pitnou vodou bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. Voda ze studní bude nadále využita jen jako užitková.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Nové Smrkovice - - - 26 26 26 26

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Nové Smrkovice - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 3,30 3,30 3,30 3,30
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 1,56 1,56 1,56 1,56
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V Nových Smrkovicích je vybudována jednotná kanalizace, která je zaústěna do odvodňovacího příkopu u požární nádrže. Odpadní vody jsou likvidovány v žumpách a septicích s přepadem do zmíněné kanalizace. Jednotná kanalizace má 1 výust.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Vzhledem k velikosti obce se navrhuje zachování stávajícího systému likvidace odpadních vod. Ideálně akumulování odpadních vod v jímkách s atestem nepropustnosti, které budou pravidelně vyváženy na centrální ČOV. U novostaveb doporučujeme osazení tříkomorových septiků s filtrem nebo domovních čistíren odpadních vod s přepadem do stáv. kanalizace.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Nové Smrkovice 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Nové Smrkovice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva