Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Ostroměř - CZ052.3604.5204.115720 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Ostroměř

Číslo obce PRVKUK 115720
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5204.115720
Kód obce 573272
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1007 (5204)
Hořice
Číslo POU
Název POU
2160
Hořice

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5204.115720.01 Ostroměř 11572 115720

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Ostroměř leží v jihovýchodní části bývalého okresu Jičín, 6 km západně od Hořic v nadmořských výškách 260 – 268 m n.m. Obec má 1 154 trvale bydlících obyvatel. V obci se nacházejí také objekty, které slouží k individuální rekreaci 14 osob. Území je volně zastavěno podél silnice I. třídy, na tuto komunikaci se napojují dvě vedlejší komunikace. Zástavbu tvoří chalupy v původním jádru obce, rodinné domy městského typu podél hlavní komunikace, rodinné domy se zahradami, průmyslové a hospodářské stavby. Ostroměří protéká od severovýchodu k západu potok Javorka. Na Javorce jsou provozovány tři stupně s náhony. Obcí prochází hranice chráněné oblasti přirozené akumulace podzemních vod Východočeská Křída. V návrhovém období se nepředpokládá výrazný nárůst počtu obyvatel obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME + VUPE 2016, 2017
Kanalizace Ostroměř - kanalizační řád

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ostroměř Trvale bydlící - - - 1 154 1 155 1 160 1 160
Přechodně bydlící - - - 14 14 14 14
Celkem - - - 1 168 1 169 1 174 1 174

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ostroměř 1407 1348 1355 1365 1359 1370 1381 1364 1365 1362 1349 1353 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ostroměř - - - 1 136 1 140 1 145 1 145

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 105 105 105 105
Maximální potřeba vody m3/den - - - 170 170 170 170
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 104,45 104,45 104,45 104,45
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 103,50 103,50 103,50 103,50
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 83,40 83,40 83,40 83,40
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 20,10 20,10 20,10 20,10
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,90 0,90 0,90 0,90

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V obci se nachází veřejný vodovod, který je dotován z vrtu, který byl v roce 1967 vybudován severně od Ostroměře. Jedná se o vrt OS1 o vydatnosti 3-4 l/s. Vydatnost byla potvrzena kontrolním čerpacím pokusem. Ze studní je voda čerpána do vodojemu Hradišťko 2 x 250 m3, odkud je přívodním řadem dopravena do obce. Na vodovod je v obci Ostroměř napojena většina trvale bydlících obyvatel. Hydranty vysazené na vodovodní síti plní též funkci požárního zabezpečení. Vodovod je v majetku obce a ve správě společnosti STAVOKA Kosice.
Rozhodnutí o povolení k odběru podzemní vody vydal MÚ Hořice pod jednacím číslem MUHCŽP/2667/2016/ME.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na vodovod dle potřeby napojovány jednotlivé objekty a prováděna pouze běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Vzhledem k tomu že vodovod Ostroměř je zásoben ze dvou zdrojů je možno při vyřazení jednoho zdroje zásobovat obyvatele alespoň částečně ze zbývajícího zdroje. Při nedostatku pitné vody lze zásobovat obec pomocí cisteren.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ostroměř - - - 1 154 1 155 160 1 160

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ostroměř - - - 1 154 1 155 1 160 1 160

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 87,74 89,49 91,25 93,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 40,40 41,93 43,47 45,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 2,96 3,04 3,12 3,20
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 9,00 9,00 9,00 9,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Obec má vybudovanou oddílnou splaškovou kanalizační síť, kterou zakončuje mechanicko biologická čistírna odpadních vod (1600 EO). Přepad vyčištěné vody z ČOV natéká do původní kanalizace DN 1000 mm, která ústí do toku Javorka. Provozovatelem je společnost VOS Jičín. Odpadní vody jsou na čistírnu přiváděny dvěma výtlačnými řady PEHD DN 80 mm z čerpacích šachet 1 a 2. Kanalizační stoky byly vybudovány v letech 2008 - 2009 převážně v dimenzi DN 300 mm a jsou většinou gravitační. Původní kanalizace nyní slouží pouze k odvádění dešťových vod.
Rozhodnutí o povolení k vypouštění vyčištěných odpadních vod z ČOV bylo vydáno MÚ Hořice pod jednacím číslem ŽP/12723/2006/Hv (na dobu zkušebního provozu).

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na splaškovou kanalizaci dle potřeby napojovány jednotlivé objekty. Dále bude na kanalizaci a ČOV prováděna běžná údržba.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Ostroměř 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Ostroměř - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva