Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Ostružno - CZ052.3604.5207.116262 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Ostružno

Číslo obce PRVKUK 116262
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5207.116262
Kód obce 573281
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1015 (5207)
Jičín
Číslo POU
Název POU
2178
Jičín

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5207.116262.01 Ostružno 11626 116262

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Ostružno leží v severozápadní části bývalého okresu Jičín 3,5 km západně od města Jičín v nadmořských výškách 285 m n.m. Obec má k 1.1.2018 97 trvale bydlících obyvatel v 27 domech určených k bydlení. V obci se dále nachází 3 objekty určené k individuální rekreaci 9 obyvatel.
Do budoucna se nepředpokládá výrazný rozvoj obce.
 
Podklady:
Studie, dokumentace - Ing. Václav Bareš, ml. PROIS a.s.
Vyplněný sběrný formulář
Územní plán obce 2018

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ostružno Trvale bydlící - - - 100 105 110 115
Přechodně bydlící - - - 20 25 25 30
Celkem - - - 120 130 135 145

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Ostružno 86 88 92 90 94 99 99 98 97 93 96 96 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ostružno - - - 0 0 135 145

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 0 5 10 15
Maximální potřeba vody m3/den - - - 0 7 15 22
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V obci Ostružno není v součastné době vybudován veřejný vodovod. Obyvatelé jsou zásobeni individuálně z domovních studní.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V obci Ostružno bude vybudován veřejný vodovod, který bude napojen na zdrojovou vodovodní síť Jičín v blízkosti severního okraje lokality Hlásná Lhota (m.č. Městyse Podhradí). Zdrojová vodovodní síť má pro toto řešení dostatečnou kapacitu. Předpokládá se, že bude tato vodovodní síť prodloužena až do lokality Pazderna. Přiváděcí řad i rozvodné řady po obci budou profilu D90, celková délka bude cca 3,1 km. Dá se předpokládat, že vlastníkem této vodovoní sítě bude obec Ostružno a provozovatelem vodárenská společnost VOS Jičín, která je současným provozovatelem výše uvedené zdrojové vodovodní sítě.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při problémech se zásobami vody ve studnách budou obyvatelé zásobeni pomocí cisteren nebo vody balené. V případně špatné kvality vody ve studnách bude voda z nich použita jako užitkové a zásobování doplněno vodou balenou.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ostružno - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Ostružno - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 12,00 12,83 13,67 14,50
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 7,20 7,70 8,20 8,70
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci je vybudována jednotná kanalizace (povolení vypouštění odpadních vod). U jednotlivých nemovitostí jsou buď jímky na vyvážení nebo čistící zařízení s napojením do jednotné kanalizace anebo je likvidace individuální.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Vzhledem k velikosti obce bude ponechán stávající systém individuální likvidace odpadních vod.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Ostružno 10 500,0 0,0 10 500,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Ostružno - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva