Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Bělá u Pecky - CZ052.3604.5210.001821 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Pecka

Číslo obce PRVKUK 1821
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5210.001821
Kód obce 573299
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1023 (5210)
Nová Paka
Číslo POU
Název POU
2208
Nová Paka

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5210.001821.01 Bělá u Pecky 00182 1821

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Bělá u Pecky je místní částí obce Pecka. Leží 2 km západně od Pecky v nadmořských výškách 350 – 370 m n.m.
Bělá u Pecky leží na dně údolí, v místě nejfrekventovanějšího vstupu do obce (spojnice s Pakou a Bělohradem). Zástavba je poměrně kompaktní a má spíše čistě obytný charakter. Na západně orientovaném svahu je umístěna menší chatová osada, kolem které se terén výrazně zvedá k obci Horní Javoří.
K 1.1. 2018 žije v obci 179 trvale bydlících obyvatel.
Celou obcí protéká řeka Javorka, do které se ve střední části obce pravostraně vlévají dva místní potoky a Štikovský potok.
V dalším období se nepředpokládá výrazný nárůst počtu obyvatel obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Situace vodovodu

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Bělá u Pecky Trvale bydlící - - - 179 180 180 180
Přechodně bydlící - - - 17 17 17 17
Celkem - - - 196 197 197 197

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Pecka 1302 1290 1275 1281 1277 1280 1270 1286 1279 1270 1285 1298 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Bělá u Pecky - - - 196 196 200 200

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 16 16 16 16
Maximální potřeba vody m3/den - - - 31 31 31 31
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 15,86 15,86 15,86 15,86
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 12,01 12,01 12,01 12,01
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 11,97 11,97 11,97 11,97
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,03 0,03 0,03 0,03
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 3,85 3,85 3,85 3,85

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Bělá u Pecky je napojena na vodovod Pecka. Zdrojem vody je pramen jímaný „U lázní“ do studny položené severně od obce. Vydatnost pramene je udávána 6,0 l/s. U studny je čerpací stanice pro dvě tlaková pásma. Každé pásmo má svůj vodojem. Vodojem „Na hradě“ o objemu 65 m3 na úrovni 451,00 m n.m. pro horní pásmo, vodojem „Pod hradem“ o objemu 65 m3 na úrovni 415,00 m n.m. pro spodní pásmo. Kvalita surové vody je vyhovující. Voda není upravována, pouze hygienicky zabezpečena chlorem.
Na systém vodovodu jsou napojeni téměř všichni obyvatelé. Technický stav je, s ohledem na relativně malé stáří vodovodu vybudovaném po roce 1975, poměrně dobrý. Na obec Pecka je rozvod napojen potrubím PVC DN 100.
Vodovod je v majetku a správě společnosti VOS a.s. Jičín.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Vzhledem ke stavu vodovodu bude v budoucnu prováděna pouze běžná údržba. Žádné rozšiřování se v obci Bělá u Pecky neplánuje. Navrhuje se propojení Městyse Pecka na skupinový vodovod Nová Paka v délce 2,5km a profilu DN 100. Tím by se vyřešilo zásobení vodou v době nedostatku ve stávajícícm zdroji vody pro lokality Pecka a Bělá u Pecky.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Vzhledem k tomu, že místní vodovod Pecka, je zásoben z jednoho zdroje není možno při jeho vyřazení zásobovat obyvatele vodou. Při jeho vyřazení bude město zásobeno pomocí cisteren. Při dlouhodobém vyřazení je možno pustit do vodovodu vodu užitkovou a zásobování pitnou vodou provádět pomocí vody balené nebo cisteren.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Bělá u Pecky - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Bělá u Pecky - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 17,64 17,67 17,70 17,73
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 11,04 11,06 11,08 11,10
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Obec Bělá u Pecky má vybudovaný nesoustavný systém povrchové dešťové kanalizace. Odpadní vody jsou likvidovány v bezodtokových jímkách nebo v septicích s přepadem.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Navrhuje se zachování stávajícího způsobu individuálního nakládání se splaškovými odpadními vodami.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Bělá u Pecky 7 286,0 0,0 7 286,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Bělá u Pecky - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva