Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Pecka - CZ052.3604.5210.118699 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Pecka

Číslo obce PRVKUK 118699
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5210.118699
Kód obce 573299
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1023 (5210)
Nová Paka
Číslo POU
Název POU
2208
Nová Paka

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5210.118699.01 Pecka 11869 118699

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Pecka leží v severní části okresu Jičín 20 km severovýchodně od Jičína v nadmořských výškách 380 – 450 m n.m. Navazuje tak přímo na podhůří Krkonoš. Obec má 872 trvale bydlících obyvatel v 247 domech určených k bydlení. V obci se také nachází 120 objektů určených pro rekreaci 356 obyvatel. V obci se nachází ochranné pásmo památkové péče hradu Pecka.
Obcí protéká místní potok, který se vlévá západně do Javorky, jenž západně ohraničuje Pecku.
Do budoucna se nepředpokládá nárůst počtu obyvatel obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
VUME, VUPE 2017
ÚP 6/2013 (SURPMO a.s. HK)
KŘ 7/2009 (Vodohosp. a obchodní společnost,a.s., Jičín)
Situace vodovodu

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Pecka Trvale bydlící - - - 872 872 872 872
Přechodně bydlící - - - 356 356 356 356
Celkem - - - 1 228 1 228 1 228 1 228

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Pecka 1302 1290 1275 1281 1277 1280 1270 1286 1279 1270 1285 1298 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Pecka - - - 867 900 1 200 1 200

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 136 136 136 136
Maximální potřeba vody m3/den - - - 185 185 185 185
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 136,15 136,15 136,15 136,15
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 91,65 91,65 91,65 91,65
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 74,79 74,79 74,79 74,79
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 16,86 16,86 16,86 16,86
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 44,50 44,50 44,50 44,50

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Pecka má vybudovaný vlastní veřejný vodovod. Zdrojem vody je pramen jímaný „U lázní“ do studny položené severně od obce. Vydatnost pramene je udávána 6,0 l/s. U studny je čerpací stanice pro dvě tlaková pásma. Každé pásmo má svůj vodojem. Vodojem „Na hradě“ o objemu 65 m3 na úrovni 451,00 m n.m. pro horní pásmo, vodojem „Pod hradem“ o objemu 65 m3 na úrovni 415,00 m n.m. pro spodní pásmo. Kvalita surové vody je vyhovující. Voda není upravována, pouze hygienicky zabezpečena chlorem.
Na systém místního vodovodu jsou napojeni téměř všichni obyvatelé. Technický stav odpovídá různému stáří potrubí. Nejstarší litinové a azbestocementové řady (z roku 1943) jsou již přežilé a je třeba počítat s jejich postupnou výměnou. Novější části pocházejí ze sedmdesátých let. Z této doby je celý vodovod ve Lhotě u Pecky a Bělé u Pecky. I v této části se však vyskytují potrubí z azbestocementových trub, které budou muset být vyměněny.
Vodovod je v majetku a správě společnosti VOS a.s. Jičín.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Pro rozvoj obce je uvažováno s nárůstem potřeby vody pro asi 100 obyvatel a podnikání v bývalém vojenském prostoru (cca 50 EO) dle územního plánu obce. Při uvažovaném rozvoji obce bude kapacita zdroje stále ještě přesahovat denní maximum spotřeby (4,6 l/s). Akumulační prostor stávajících vodojemů (130 m3) činí v současné době 33 % plánované denní potřeby. Objemy vodojemů by měly být při plánovaném rozšíření obce zvětšeny na doporučenou hodnotu 60% maximální denní potřeby vody. Protože rozšíření obce bude v podstatě rovnoměrné, doporučuje se s přidáním ke každému z obou vodojemů alespoň 55 m3 užitného objemu.
Dále je nutná výměna stávajících zdravotně závadných azbestocementových řadů za nove zdravotně nezávadné. Navrhuje se propojení městyse Pecka na skupinový vodovod Nová Paka.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Vzhledem k tomu, že místní vodovod Pecka je zásoben z jednoho zdroje není možno při jeho vyřazení zásobovat obyvatele vodou. Při jeho vyřazení bude město zásobeno pomocí cisteren.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Pecka - - - 872 900 1 200 1 200

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Pecka - - - 872 900 1 200 1 200

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 93,40 93,40 93,40 93,40
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 58,44 58,44 58,44 58,44
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci Pecka byla vybudována v roce 2009 v rámci Akce Čistá Cidlina samostatná splašková kanalizace souběžně se stávající dešťovou kanalizací s rozšířením na oblasti neodkanalizované. Kanalizace je zakončena čistírnou odpadních vod umístěnou pod závodem TIBA. Vzhledem k výškovému uspořádání obce je kanalizace gravitační. Čistírna odpadních vod je navržena dle současných standardů mechanicko biologická s denitrifikací. S ohledem na poměrně malou kapacitu není uvažována úplná kalová koncovka, nýbrž pouze zahuštění stabilizovaného kalu pro odvoz. Kapacitu ČOV je 1 500 EO.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Kanalizační systém v obci Pecka je vybudován v celém rozsahu obce a další jeho rozšiřování se nepředpokládá vyjma nových rozvojových lokalit.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Pecka 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Pecka - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva