Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Staňkov - CZ052.3604.5210.118702 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Pecka

Číslo obce PRVKUK 118702
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5210.118702
Kód obce 573299
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1023 (5210)
Nová Paka
Číslo POU
Název POU
2208
Nová Paka

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5210.118702.01 Staňkov 11870 118702

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Staňkov je místní část obce Pecka. Leží 1,5 km východně od Pecky v nadmořských výškách 432 – 458 m n.m. V katastru území obce se nachází CHOPAV Východočeská křída.
Obec Staňkov je tvořena kotlinou uzavírající údolí. Na svazích kotliny je umístěna rozvolněná zástavba obce. Částečně je tvořena klasickými rodinnými domy bez většího zázemí (převážně jižní svah), částečně typickými chalupami (západní a severní svah).
K 1.1. 2018 žije v obci 35 trvale bydlících obyvatel. Obcí protéká místní vodoteč.
Do budoucna se nepředpokládá nárůst počtu obyvatel obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Staňkov Trvale bydlící - - - 35 35 35 35
Přechodně bydlící - - - 18 18 18 18
Celkem - - - 53 53 53 53

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Pecka 1302 1290 1275 1281 1277 1280 1270 1286 1279 1270 1285 1298 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Staňkov - - - 0 40 40 40

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 0 1 3 4
Maximální potřeba vody m3/den - - - 0 2 3 5
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 0,00 1,33 2,67 4,00
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 0,00 1,33 2,67 4,00
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Místní část Staňkov má vybudován lokální vodovod. Denní maximum potřeby vody činí 0,2 l/s.
Vodovod v majetku a správě registrovaného sdružení občanů, zásobuje vyhovujícím způsobem téměř všechny obyvatele obce. V součastné době je zpracován pasport a v součastné době se zpracovává dokumentace potřebná k uvedení vodovodu do souladu se zákony.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V dalším období bude provedena legalizace stávajícího vodovodu.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při vyřazení vodovodu bude obec zásobeno pomocí cisteren.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Staňkov - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Staňkov - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 3,86 3,86 3,86 3,86
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 2,41 2,41 2,41 2,41
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Obec Staňkov má vybudovaný nesoustavný systém povrchové dešťové kanalizace. Odpadní vody jsou likvidovány v bezodtokových jímkách nebo v septicích s přepadem.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Navrhuje se zachování stávajícího způsobu individuálního nakládání se splaškovými odpadními vodami.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Staňkov 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Staňkov - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva