Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Čejkovice - CZ052.3604.5207.123731 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Podhradí

Číslo obce PRVKUK 123731
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5207.123731
Kód obce 573329
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1015 (5207)
Jičín
Číslo POU
Název POU
2178
Jičín

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5207.123731.01 Čejkovice 12373 123731

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Čejkovice je místní částí obce Podhradí. Leží 2,5 km východně v nadmořských výškách 264 – 271 m n.m. Obec má 116 trvale bydlících obyvatel ve 36 domech vedených pro trvalé bydlení. V katastru obce se dále nachází 7 objektů určených pro individuální rekreaci cca 21 obyvatel. Jihozápadně od obce protéká Čejkovický potok, východně od obce řeka Cidlina.
Do budoucna se předpokládá mírný rozvoj obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Situace vodovodů
Situace zás. pit. vodou i odvádění a čišť. OV
územní studie Podhradí_12_18

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Čejkovice Trvale bydlící - - - 116 120 125 130
Přechodně bydlící - - - 21 21 21 21
Celkem - - - 137 141 146 151

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Podhradí 432 446 448 442 425 430 429 426 446 454 456 472 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Čejkovice - - - 136 140 140 170

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 7 7 7 7
Maximální potřeba vody m3/den - - - 11 11 11 11
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 7,34 7,96 8,57 9,18
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 6,72 7,28 7,84 8,40
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 6,56 7,10 7,65 8,19
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,16 0,18 0,19 0,20
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,63 0,68 0,73 0,78

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V roce 2009 byl v obci vybudován veřejný vodovod napojený na skupinový vodovod Jičín. Obec byla napojena přívodním řadem vedoucím z místa stávající čistírny odpadních vod Jičín. Po obci je voda rozvedena pomocí 1,28 km rozvodných řadů. Z obce směřuje dále řad na obec Podhradí. Skupinový vodovod Jičín je v majetku a správě společnosti VOS a.s. Jičín.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V roce 2009 byl v obci vybudován veřejný vodovod napojený na skupinový vodovod Jičín. Bude probíhat pouze běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Pro nouzové zásobení budou použity domovní studny u nemovitostí, které mají vyhovující kvalitu, ale nejsou v plné míře dostatečně kapacitní. U kvalitově nevyhovujících studní bude voda z nich použita jen jako užitková a zásobování doplněno vodou balenou.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Čejkovice - - - 0 50 50 140

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Čejkovice - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 14,90 16,14 17,39 18,64
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 9,32 10,10 10,88 11,66
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Místní část Čejkovice nemá systém jednotné likvidace odpadních vod. Při průzkumu byly v centrální části, vymezené zhruba novou trasou silnice I/32, potokem Porákem a Cidlinou zjištěny 3 větve  obecní jednotné kanalizace, na kterou je napojeno cca 22 nemovitostí. U jednotlivých nemovitostí jsou buď jímky na vyvážení nebo čistící zařízení (obecně) s napojením do jednotné kanalizace, vod povrchových či podzemníchDvě části kanalizace vedou podél staré silnice I/32, zde není prozatím jasné, zda jsou samostatné a jsou vyústěny do potoka Poráku na dvou místech (jedna přímo, druhá přes cca 100m dlouhý příkop) nebo zda jsou již v zástavbě propojené a systém je vyústěn přímo do Poráku, v tom případě dnešní příkop tvoří pouze odvodnění silnice. Z hlediska možných recipientů možno konstatovat, že krajem obce protéká potok Porák, který se zde napojuje do řeky Cidliny, jednotlivé větve obecní kanalizace jsou tedy vyústěny do trvale vodných vodotečí.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Vzhledem k počtu objektů bude v obci ponechán stávající individuální způsob likvidace splaškových odpadních vod s vypouštěním předčištěných odpadních vod do obecní kanalizace. V těch částech obce, ležících mimo povodí dnešní obecní kanalizace, kde vzhledem k minimální produkci odpadních vod a vzájemné odlehlosti není reálné ekonomicky, ale ani technicky odpadní vody soustředit a  přivést je do systému obecní kanalizace, ponechat dnešní lokální systém odvedení a čištění OV jednotlivými majiteli nemovitostí, kteří by si zajišťovali jeho údržbu a situaci řešili i vodoprávně. Vyčištěné vody z jednotlivých nemovitostí budou, tak jako dnes, vypouštěny do vod podzemních.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Čejkovice 0,0 7 500,0 7 500,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Čejkovice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva