Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Podhradí - CZ052.3604.5207.123749 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Podhradí

Číslo obce PRVKUK 123749
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5207.123749
Kód obce 573329
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1015 (5207)
Jičín
Číslo POU
Název POU
2178
Jičín

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5207.123749.01 Podhradí 12374 123749

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Podhradí je místní částí městyse Podhradí (sídlo úřadu městyse je v Čejkovicích) a leží ve střední části bývalého okresu Jičín 3 km západně od města Jičín v nadmořských výškách 330 – 393 m n.m. Obec má 103 trvale bydlících obyvatel v 82 domech vedených k trvalému bydlení. V obci se dále nachází 34 objektů určených k individuální rekreaci cca 30 obyvatel. Zástavba se nachází na úbočí kopce Veliš (památkově chráněná zóna). V obci není významnější výrobní a skladový objekt.
V následném období se nepředpokládá výrazný rozvoj obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Situace vodovodů
Situace zás. pit. vodou i odvádění a čišť. OV
územní studie Podhradí_12_18
Situace kanalizace Multiaqua
Studie odkanalizování Multiaqua_2016

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Podhradí Trvale bydlící - - - 103 105 120 130
Přechodně bydlící - - - 30 30 30 30
Celkem - - - 133 135 150 160

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Podhradí 432 446 448 442 425 430 429 426 446 454 456 472 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Podhradí - - - 92 105 120 130

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 7 7 7 7
Maximální potřeba vody m3/den - - - 11 11 11 11
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 7,00 7,97 8,93 9,89
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 6,78 7,71 8,65 9,58
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 6,77 7,70 8,64 9,57
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,01 0,01 0,01 0,01
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,22 0,25 0,28 0,31

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V obci Podhradí je v současnosti vybudován veřejný vodovod, který je napojen na skupinový vodovod Jičín - Lázně Bělohrad. Do obce Podhradí je voda rozváděna ze stávajícího vodojemu Veliš (50 m3) s čerpací stanicí, jenž je umístěn na úbočí kopce Veliš mezi lokalitami Podhradí a Šlikova Ves.  Voda je do Podhradí přivedena přes obce Čejkovice a Šlikova Ves. Po obci je voda rozvedena pomocí 2,15 km zásobních řadů.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V městysi Podhradí je plně funkční vodovodní síť. Předmětem změny je vybudování nového vodojemu o objemu 150 m3 na kótě 398 m n.m. a přívodního zásobního potrubí o délce cca 152 m. Vodojem bude sloužit nejen pro městys Podhradí, ale též pro do budoucna napojené obce Bukvice, Křelina, Vokšice, Ostružno, Hlásná Lhota a Březina. Přívodní vodovodní řad bude napojen na stávající vodovodní řad v obci Podhradí ve střední části obce.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při problémech se zásobami vody ve studnách budou obyvatelé zásobeni pomocí cisteren nebo vody balené. Při problémech s kvalitou vody bude voda ze studní nadále využívána jen jako užitková a zásobování doplněno vodou balenou.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Podhradí - - - 0 50 50 100

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Podhradí - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 10,71 11,57 12,44 13,30
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 6,70 7,24 7,78 8,32
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci Podhradí není vybudovaná soustavná splašková kanalizace ukončená centrální čistírnou odpadních vod. V obci jsou vybudovány tři větve obecní kanalizace (odvádí dešťové vody a předčištěné splaškové vody z jednotlivých nemovitostí), na které je dnes celkem napojeno cca 18 nemovitostí – 48 trvale bydlících obyvatel. Dvě z nich (vzájemně propojené úsekem silničního příkopu) leží v severní části obce (lokalita 1 dle studie), soustava je zaústěna severně od obce do občasné povrchové vodoteče charakteru zarostlé strže. Třetí větev při silnici na Velíš (III/28020) je zaústěna do malého rybníčka pod obcí.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Vzhledem k velikosti obce bude do budoucna ponechán stávající systém likvidace odpadních vod. U nových objektů budou budovány domovní čistírny odpadních vod, septiky nebo bezodtoké jímky. V těch částech obce ležících mimo povodí dnešní obecní kanalizace ponechat dnešní lokální systém odvedení a čištění OV jednotlivými majiteli nemovitostí, kteří by si zajišťovali jeho údržbu a situaci řešili i vodoprávně. Vyčištěné vody z jednotlivých nemovitostí budou tak jako dnes vypouštěny do vod podzemních. Tam, kde je vybudována obecní kanalizace, na níž je napojeno cca 17 nemovitostí, návrh v této části počítá s tím, že dle původního řešení PRVK se zde do výhledu ponechá dnešní systém individuálního čištění odpadních vod pro jednotlivé nemovitosti a dnešní způsob vypouštění předčištěných vod do obecní kanalizace.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Podhradí 6 000,0 7 000,0 13 000,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Podhradí - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva