Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Šlikova Ves - CZ052.3604.5207.123765 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Podhradí

Číslo obce PRVKUK 123765
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5207.123765
Kód obce 573329
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1015 (5207)
Jičín
Číslo POU
Název POU
2178
Jičín

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5207.123765.01 Šlikova Ves 12376 123765

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Šlikova Ves je místní částí obce Podhradí. Leží 1 km jihovýchodně v nadmořských výškách 277 – 330 m n.m. Obec má 85 trvale bydlících obyvatel ve 27 domech vedených pro trvalé bydlení. V katastru obce se dále nachází 15 objektů určených pro individuální rekreaci cca 45 obyvatel.
Do budoucna se nepředpokládá rozvoj obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Situace vodovodů
Situace zás. pit. vodou i odvádění a čišť. OV
územní studie Podhradí_12_18

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Šlikova Ves Trvale bydlící - - - 95 95 95 100
Přechodně bydlící - - - 45 45 45 45
Celkem - - - 140 140 140 145

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Podhradí 432 446 448 442 425 430 429 426 446 454 456 472 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Šlikova Ves - - - 95 95 95 95

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 4 4 4 4
Maximální potřeba vody m3/den - - - 4 4 4 4
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 1,92 2,62 3,33 4,04
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 1,89 2,59 3,30 4,00
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 1,86 2,55 3,24 3,93
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 1,22 1,63 2,05 2,47
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,05 0,05 0,05 0,05

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V roce 2015 byl v obci vyudován veřejný vodovod napojený na skupinový vodovod Jičín. Obec je napojena přívodním řadem vedoucím z obce Čejkovice dlouhým 1,3 km. Po obci je voda rozvedena pomocí 1,4 km  rozvodných řadů.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Stávající systém zásobování pitnou vodou zůstane zachován. Výhledově je možné napojení nových výstavbových lokalit.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Pro nouzové zásobení budou použity domovní studny u nemovitostí, které mají vyhovující kvalitu, ale nejsou v plné míře dostatečně kapacitní. U kvalitově nevyhovujících studní bude voda z nich použita jen jako užitková a zásobování doplněno vodou balenou.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Šlikova Ves - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Šlikova Ves - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 9,40 9,88 10,36 10,84
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 5,88 6,18 6,48 6,78
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Místní část Šlikova Ves nemá systém jednotné likvidace odpadních vod. V části obce je vybudována větev obecní kanalizace (odvádí dešťové vody a předčištěné odpadní vody z některých nemovitostí), na kterou je napojeno cca 14 nemovitostí. Obecní kanalizace je stažena pod obec a zde zaústěna 2 větvemi do silničních příkopu podél komunikace na Čejkovice. V této části obce je ještě dalších cca 15 nemovitostí, kde jsou odpadní vody likvidovány lokálně. Z hlediska širších vazeb možno konstatovat, že v obci ani v její těsné blízkosti není vodoteč s garantovaným trvalým průtokem, nejbližší možnost zaústění do vodního toku je do cca 700 m vzdáleného Čejkovického potoka.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Vzhledem k počtu objektů bude budoucnu bude v obci ponechán stávající individuální způsob likvidace splaškových odpadních vod. V těch částech obce, ležících mimo povodí dnešní obecní kanalizace, kde vzhledem k minimální produkci odpadních vod a vzájemné odlehlosti není reálné ekonomicky, ale ani technicky odpadní vody soustředit a přivést je do systému obecní kanalizace, ponechat dnešní lokální systém odvedení a čištění OV jednotlivými majiteli nemovitostí, kteří by si zajišťovali jeho údržbu a situaci řešili i vodoprávně. Vyčištěné vody z jednotlivých nemovitostí budou tak jako dnes vypouštěny do vod podzemních.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Šlikova Ves 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Šlikova Ves - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva