Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Dolánky - CZ052.3604.5207.410349 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Dřevěnice

Číslo obce PRVKUK 410349
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5207.410349
Kód obce 573337
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1015 (5207)
Jičín
Číslo POU
Název POU
2178
Jičín

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5207.410349.01 Dolánky 41034 410349

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Dolánky je místní částí obce Dřevěnice, leží v severní části bývalého okrasu Jičín 6 km východně od Jičína v nadmořských výškách 304 – 330 m n.m. Obec má 105 trvale bydlících obyvatel. V katastru obce se dále nacházejí i objekty určené pro individuální rekreaci 17 osob. Přes obec protéká Tužinský potok. V severní části obce se nachází rybník Hlíza. V návrhovém období se nepředpokládá výrazný nárůst obyvatelstva.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME + VUPE 2016, 2017
Kanalizace Dřevěnice - kanalizační řád

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Dolánky Trvale bydlící - - - 105 105 110 112
Přechodně bydlící - - - 17 17 20 20
Celkem - - - 122 122 130 132

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Dřevěnice 210 227 234 235 231 233 225 233 236 247 250 256 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Dolánky - - - 105 105 110 112

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 11 11 11 11
Maximální potřeba vody m3/den - - - 13 13 13 13
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 10,50 10,73 10,97 11,20
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 10,50 10,73 10,97 11,20
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Dolánky mají vybudovaný vlastní veřejný vodovod, který je přiveden i do obce Dřevěnice. Vodovodní řady jsou z materiálu PVC a PE. Na vodovod je napojena většina trvale bydlících obyvatel. Hydranty vysazené na síti plní též funkci požárního zabezpečení. Zdrojem vody je nový vrt HD3, který je umístěn v jižní části obce, o kapacitě 2,5 l/s. Z něj je voda čerpána přes spotřebiště do věžového vodojemu o objemu 60 m3. Vodojem je umístěn východně nad obcí. Vodovod je v majetku a správě obce Dřevěnice. Vodovod je propojen s vodovodem Radim-Tužín, toto propojení se však využívá pouze v případě nouzových situací, oba vodovody tedy fungují samostatně.
Rozhodnutí o povolení k odběru podzemní vody bylo vydáno MÚ Jičín, odborem ŽP pod jednacím číslem ŽP-01/5240/04/Muš.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V minulých letech byla ve vodě z vrtu prokázána zvýšená hladina pesticidů, v návrhovém období bude tedy rozšířeno ochranné pásmo kolem vodního zdroje a na úpravě vody bude osazen uhlíkový filtr pro likvidaci pesticidů. Na vodovodu bude prováděna běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při problémech se zásobami vody, které nebude možné vyřešit napojením na vodovod Radim-Tužín, budou obyvatelé zásobeni pomocí cisteren nebo vody balené. U nemovitostí vlastnících studny bude voda z nich využívána jen jako užitková a zásobování doplněno vodou balenou.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Dolánky - - - 100 102 108 110

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Dolánky - - - 100 102 108 110

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V Dolánkách je vybudována ucelené soustava splaškové kanalizace, která odvádí odpadní vody na centrální čistírnu odpadních vod (300 EO) v jižní části obce, vyčištěné odpadní vody poté natékají do Tužínského potoka. Oddílná splašková kanalizace je převážně gravitační, k výtlaku na některých úsecích slouží čerpací šachty a jim příslušné výtlačné řady. Materiálem stokové sítě je především PP (gravitace) a PE (výtlak). Na území obce je částečně v provozu i jednotná kanalizace s odlehčením. Na kanalizaci je napojena většina obyvatel. Kanalizace je v majetku a správě obce Dřevěnice.
Rozhodnutí o povolení k vypouštění vyčištěných odpadních vod z ČOV bylo vydáno MÚ Jičín, odborem ŽP pod jednacím číslem MuJc/2011/24976/ZP/Svo.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Čistírna odpadních vod projde v návrhovém období intenzifikací. K technologii bude přidána dosazovací nádrž, stávající bude nově sloužit k aktivaci. Na kanalizaci bude probíhat běžná údržba.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Dolánky 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Dolánky - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva