Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Podůlší - CZ052.3604.5207.410284 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Podůlší

Číslo obce PRVKUK 410284
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5207.410284
Kód obce 573345
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1015 (5207)
Jičín
Číslo POU
Název POU
2178
Jičín

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5207.410284.01 Podůlší 41028 410284

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Podůlší leží v severní části bývalého okresu Jičín 3 km severně od města Jičín v nadmořských výškách 325 – 354 m n.m. Obec má 261 trvale bydlících obyvatel v 87 domech vedených pro trvalé bydlení. V obci se dále nachází 18 objektů určených pro individuální rekreaci cca 34 obyvatel. Obec je rozdělena na dvě části. Pod severněji položeném Dolním Podůší protéká vodní tok Javornice (IDVT 10181481). V centrální části obce protékají dva bezejmenné vodní toky (IDVT 10176541 a IDVT 10176540).
V katastru obce se rozkládá CHOPAV Severočeská křída.
Do budoucna se nepředpokládá výrazný nárůst počtu obyvatel obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Informace od poradce EKOLSERVIS - kanalizace
Situace kanalizace
Situace vodovodu
Informace od provozovatele VOS Jicin, vodovod
VUME vodovodní řady 2018

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Podůlší Trvale bydlící - - - 261 265 270 270
Přechodně bydlící - - - 34 35 40 40
Celkem - - - 295 300 310 310

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Podůlší 252 268 265 262 263 261 257 255 258 259 259 260 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Podůlší - - - 255 255 255 255

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 22 22 22 22
Maximální potřeba vody m3/den - - - 29 29 29 29
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 22,43 22,43 22,43 22,43
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 18,84 18,84 18,84 18,84
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 13,72 13,72 13,72 13,72
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 5,13 5,13 5,13 5,13
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 3,59 3,59 3,59 3,59

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V obci Podůlší byl v letech 2008 vybudován veřejný vodovod, který je součásti skupinového vodovodu Střeleč. Napojení na skupinový vodovod je v obci Brada - Rybníček. V katastru obce Střeleč se nachází vodní zdroj, vrt ST1-1A o vydatnosti 20 l/s.
Vodovod je v majetku a správě VOS a.s. Jičín.
Příbližně 80% obyvatel obce Podůlší je napojeno na vodovod, zbylých 20% obyvatel je pitnou vodou zásobováno individuálně - pomocí vlastních domovních studní.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

VOS plánuje zapojit do soustavy druhý vodní zdroj - vrt ST-3, který se nachází nedaleko vrtu ST-1A.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při nedostatku vody ve studních budou obyvatelé zásobeni vodou balenou nebo pomocí cisteren. Při problémech s kvalitou vody ve studních bude voda z nich použita nadále jen jako užitková a zásobování doplněno vodou balenou.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Podůlší - - - 172 175 180 180

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Podůlší - - - 0 0 260 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 26,10 26,40 26,70 27,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 15,66 15,84 16,02 16,20
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V současné době je v obci Podůlší vybudována jednotná gravitační kanalizace pro veřejnou potřebu, která není zakončena centrální ČOV. Předčištěné OV z jednotlivých nemovitostí jsou spolu s vodami srážkovými gravitačně odváděny jednotnou stokovou sítí čtyřmi výustními objekty do vod povrchových a jedním výustním objektem do vod podzemních. OV z nemovitosí, které nejsou napojeny na stokový systém, jsou likvidovány individuálně pomocí bezodtokových jímek, septiků s biofiltry a domovních ČOV.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Navrhuje se v obci vybudovat novou oddílnou splaškovou kanalizaci s vlastní ČOV pro 400 EO. Kanalizační síť DN 250 mm v délce cca 1.800 m bude doplněna o dvě přečerpávací stanice. ČOV bude umístěna v JV okraji obce na obecním pozemku. Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do Díleckého potoka.
Výše uvedené řešení však doporučujeme v budoucnosti ještě znovu přehodnotit a zadat vypracování důkladné variantní technicko-ekonomické studie pro výhledové řešení nakládání se splaškovými odpadními vodami pro celou obec Podůlší. Druhá varianta ohledně čištění odpadních vod spočívá v možnosti napojení na kanalizační systém města Jičína a čištění odpadních vod na ČOV Jičín. Zastupitelstvo obce by pak mělo vybrat a schválit optimální řešení, toto promítnout do územního plánu obce a dále jej dopracovat do podoby projektové dokumentace s vydáním územního rozhodnutí, resp. stavebního povolení.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Podůlší 0,0 15 331,0 15 331,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Podůlší - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva