Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Bříšťany - CZ052.3604.5204.015067 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Bříšťany

Číslo obce PRVKUK 15067
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5204.015067
Kód obce 548855
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1007 (5204)
Hořice
Číslo POU
Název POU
2160
Hořice

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5204.015067.01 Bříšťany 01506 15067

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Bříšťany leží na jihovýchodní hranici bývalého okresu Jičín 5 km jižně od města Hořice v nadmořských výškách 259 – 267 m n.m. Obec má 240 trvale bydlících obyvatel. V obci se také nacházejí objekty, které slouží k individuální rekreaci 24 obyvatel. Západně od obce protéká Bašnický potok.
V návrhovém období se nepředpokládá výrazný nárůst počtu obyvatel obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME + VUPE 2016, 2017
Kanalizace Bříšťany - kanalizační řád

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Bříšťany Trvale bydlící - - - 240 245 250 255
Přechodně bydlící - - - 0 0 0 0
Celkem - - - 240 245 250 255

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Bříšťany 231 240 242 250 248 249 244 243 249 252 254 255 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Bříšťany - - - 221 230 240 250

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 23 24 25 26
Maximální potřeba vody m3/den - - - 27 28 29 30
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 23,34 24,31 25,27 26,24
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 22,12 23,09 24,05 25,02
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 21,09 22,06 23,02 23,99
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 1,03 1,32 1,60 1,89
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 1,22 1,40 1,57 1,75

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Bříšťany byla v roce 2016 přepojena na skupinový vodovod Dobrá Voda u Hořic, kdy bylo povoleno předčasné užívání stavby. Kolaudace vodovodu proběhla v roce 2017. V obci zůstaly azbestocementové řady. Na vodovod je v současné době napojeno 221 trvale bydlících obyvatel.
Vodovod je v majetku a správě VOS a.s. Jičín.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou v obci vyměněny azbestocementové řady za nové.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Obec bude při selhání či poruše na vodovodu zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. U nemovitostí vlastnící studny bude voda z nich použita jako užitková a zásobování doplněno vodou balenou.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Bříšťany - - - 206 216 226 236

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Bříšťany - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 22,39 23,39 24,39 25,39
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 2,12 2,33 2,53 2,74
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,80 0,80 0,80 0,80
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,07 0,07 0,07 0,07

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci Bříšťany je vybudovaná kanalizace, která je využívána jako jednotná. Kromě srážkových vod jsou do ní zaústěny i odpadní vody ze septiků a nové nemovitosti jsou napojeny přes čistírny odpadních vod. Povolení k provozování jednotné kanalizace v obci Bříšťany vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne 16.2.2005. Kanalizace je provedena jako gravitační z betonových trub DN 300-800 v celkové délce cca 3,1 km. Na kanalizaci se nacházejí celkem 3 výusti, které jsou zaústěny přímo do Bašnického potoka nebo do jeho bezejmenných přítoků.
 
 

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V obci se počítá s vybudováním nové splaškové kanalizace, která bude zakončená místní čistírnou odpadních vod Bříšťany. Stávající kanalizace bude využita pouze jako dešťová. Do doby vybudování nové splaškové kanalizace doporučujeme akumulování odpadních vod ideálně v nepropustných jímkách s atestem, které budou pravidelně vyváženy. U nových objektů doporučujeme osazovat tříkomorové septiky s filtrem na dočištění nebo biologické domovní čistírny odpadních vod.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Bříšťany 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Bříšťany - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva