Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Soběraz - CZ052.3604.5207.151688 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Soběraz

Číslo obce PRVKUK 151688
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5207.151688
Kód obce 573361
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1015 (5207)
Jičín
Číslo POU
Název POU
2178
Jičín

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5207.151688.01 Soběraz 15168 151688

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Soběraz leží v severní části bývalého okresu Jičín 4,5 km severovýchodně od města Jičín v nadmořských výškách 318 – 342 m n.m. Obec má 102 trvale bydlících obyvatel v 38 domech vedených pro trvalé bydlení. V obci se dále nachází 28 objektů určených pro individuální rekreaci 118 obyvatel.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
ÚP 6/2017
Situace vodovodu z ÚP
Situace kanalizace

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Soběraz Trvale bydlící - - - 102 105 110 120
Přechodně bydlící - - - 118 118 118 118
Celkem - - - 220 223 228 238

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Soběraz 97 92 93 93 96 95 100 102 98 101 99 97 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Soběraz - - - 0 0 150 150

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 0 5 10 15
Maximální potřeba vody m3/den - - - 0 6 12 18
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 0,00 5,00 10,00 15,00
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 0,00 5,00 10,00 15,00
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V obci Soběraz není vybudován systém veřejného vodovodu. Pouze osm rodinných domků je napojeno na místní vodovod provozovaný zemědělským družstvem Soběraz ve vlastnictví zemědělské společnosti Radim. Ostatní obyvatelé obce jsou zásobováni individuálně pomocí domovních studní.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Nyní probíhají jednání o napojení obce na skupinový vodovod Jičín.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při nedostatku vody budou obyvatelé zásobeni vodou balenou nebo pomocí cisteren. U objektů vlastnících studny bude voda z nich použita jako užitková a zásobování doplněno vodou balenou.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Soběraz - - - 0 0 150 150

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Soběraz - - - 0 0 150 150

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 13,06 13,64 14,21 14,79
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 8,17 8,53 8,89 9,25
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V současné době je v obci pouze několik úseků dešťové kanalizace. Sběrný systém slouží k odvodu splaškových a dešťových vod. U jednotlivých nemovitostí jsou buď jímky na vyvážení nebo čistící zařízení (obecně) s napojením do jednotné kanalizace, vod povrchových či podzemních.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Bude vybudována nová oddělená splašková kanalizace s přečerpáním odpadních vod do kanalizačního systému města Jičín.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Soběraz 9 281,0 10 532,0 19 813,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Soběraz - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva