Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Studeňany - CZ052.3604.5207.137839 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Radim

Číslo obce PRVKUK 137839
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5207.137839
Kód obce 573370
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1015 (5207)
Jičín
Číslo POU
Název POU
2178
Jičín

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5207.137839.01 Studeňany 13783 137839

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Studeňany je místní částí obce Radim. Leží 1 km jihozápadně od Radimi v nadmořských výškách 286 – 297 m n.m. Obec má 70 trvale bydlících obyvatel. Dále se v obci nacházejí i objekty k individuální rekreaci 8 obyvatel. Obcí protéká říčka Trnávka. V návrhovém období se nepředpokládá nárůst počtu obyvatel obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME + VUPE 2016, 2017
Kanalizace Studeňany - kanalizační řád

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Studeňany Trvale bydlící - - - 70 70 70 70
Přechodně bydlící - - - 8 8 8 8
Celkem - - - 78 78 78 78

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Radim 334 393 405 406 411 414 426 426 440 434 436 432 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Studeňany - - - 68 68 68 68

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 11 11 11 11
Maximální potřeba vody m3/den - - - 20 20 20 20
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 10,63 10,69 10,74 10,80
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 7,84 7,84 7,85 7,85
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 5,87 5,87 5,88 5,88
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 1,97 1,97 1,97 1,97
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 2,79 2,84 2,90 2,95

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V obci Studeňany je vybudován veřejný vodovod, který je napojen na skupinový vodovod Jičín z výtlačného řadu na VDJ Zebín. Na vodovod je v obci napojena většina obyvatel. Ostatní obyvatelé jsou zásobováni vodou individuálně z domovních studní. V katastru obce se nachází studna S4, která slouží jako jeden ze zdrojů vody pro skupinoví vodovod Jičín.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V návrhovém období bude v obci ponechán stávající systém zásobování vodou. Na vodovodu bude prováděna běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Vzhledem k tomu že vodovod Studeňany je napojen na skupinový vodovod Jičín je možné při selhání jednoho ze zdrojů či pramenišť zásobovat obyvatele z ostatních zdrojů. Při přerušení přívodního řadu a selhání místního zdroje budou obyvatelé zásobeni pomocí cisteren nebo vody balené. Při problémech s kvalitou vody bude voda ze studní nadále využívána jen jako užitková a zásobování doplněno vodou balenou.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Studeňany - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Studeňany - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci Studeňany není v současné době vybudován jednotný způsob likvidace odpadních vod. Ty jsou likvidovány individuálně, pomocí žump a septiků.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Vzhledem k velikosti obce bude v celém návrhovém období ponechán stávající systém likvidace odpadních vod, které budou ideálně akumulovány v jímkách s atestem nepropustnosti a pravidelně vyváženy. U nových objektů budou budovány tříkomorové septiky s filtrem nebo domovní čistírny odpadních vod. Dle ÚP by po návrhovém období mělo dojít k vybudování splaškové kanalizace, která bude zakončená čistírnou odpadních vod Radim, tato ČOV by měla být společná pro Radim i Studeňany.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Studeňany 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Studeňany - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva