Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Tužín - CZ052.3604.5207.137847 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Radim

Číslo obce PRVKUK 137847
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5207.137847
Kód obce 573370
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1015 (5207)
Jičín
Číslo POU
Název POU
2178
Jičín

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5207.137847.01 Tužín 13784 137847

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Tužín je místní částí obce Radim, nalezneme jej cca 1 km severovýchodně od Radimi v nadmořských výškách 320 – 356 m n.m. Obec má 65 trvale bydlících obyvatel. Dále se v obci nacházejí i objekty k individuální rekreaci 10 obyvatel. Obcí protéká Tužínský potok. V návrhovém období se nepředpokládá nárůst počtu obyvatel obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME + VUPE 2016, 2017
Kanalizace Tužín - kanalizační řád

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Tužín Trvale bydlící - - - 65 65 65 65
Přechodně bydlící - - - 10 10 10 10
Celkem - - - 75 75 75 75

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Radim 334 393 405 406 411 414 426 426 440 434 436 432 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Tužín - - - 58 58 58 58

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 15 13 10 8
Maximální potřeba vody m3/den - - - 49 43 36 30
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 15,00 12,67 10,33 8,00
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 7,00 7,17 7,33 7,50
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 6,50 6,67 6,83 7,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,50 0,50 0,50 0,50
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 8,00 5,50 3,00 0,50

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V obci Tužín je vybudován veřejný vodovod, který je součástí vodovodní sítě obce Radim. Pitná voda je do obce dodávána skrze vodojem Tužín 2x100 m3. Armaturní šachta v místě propojení vodovodních řadů Radim-Tužín a Dřevěnice, která umožňuje v případě mimořádných situací převádění pitné vody z vodovodní sítě Dřevěnice do vodovodní sítě Radim-Tužín a naopak byla zachována. Na vodovod je v obci Tužín napojena většina obyvatel. Hydranty vysazené na síti plní též funkci požárního zabezpečení.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Na vodovodu je nutná rekonstrukce automatické tlakové stanice v Tužíně. Dále budou na vodovod připojovány jednotlivé objekty a bude na něm prováděna běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při problémech se zásobami vody budou obyvatelé zásobeni pomocí cisteren nebo vody balené. U nemovitostí vlastnících studny bude voda z nich nadále využívána jako užitková a zásobování doplněno vodou balenou.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Tužín - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Tužín - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci Tužín není v současné době vybudován jednotný způsob likvidace odpadních vod. Ty jsou likvidovány individuálně, pomocí žump a septiků.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Vzhledem k velikosti obce bude v celém návrhovém období ponechán stávající systém likvidace odpadních vod, které budou ideálně akumulovány v jímkách s atestem nepropustnosti a pravidelně vyváženy. U nových objektů budou budovány tříkomorové septiky s filtrem nebo domovní čistírny odpadních vod.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Tužín 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Tužín - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva