Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Podhájí - CZ052.3604.5207.410292 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Radim

Číslo obce PRVKUK 410292
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5207.410292
Kód obce 573370
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1015 (5207)
Jičín
Číslo POU
Název POU
2178
Jičín

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5207.410292.01 Podhájí 41029 410292

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Podhájí je malá místní část obce Radim, která se nachází v těsné blízkosti západní části obce Tužín. Obec má 18 trvale bydlících obyvatel a několik objektů, které slouží k individuální rekreaci celkem 12 osob. V návrhovém období se nepředpokládá nárůst počtu obyvatel obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME + VUPE 2016, 2017
Kanalizace Radim - kanalizační řád

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Podhájí Trvale bydlící - - - 18 18 18 18
Přechodně bydlící - - - 12 12 12 12
Celkem - - - 30 30 30 30

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Radim 334 393 405 406 411 414 426 426 440 434 436 432 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Podhájí - - - 0 6 6 6

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 0 0 0 1
Maximální potřeba vody m3/den - - - 0 0 0 1
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 0,00 0,20 0,40 0,60
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 0,00 0,20 0,40 0,60
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V místní části Podhájí se nachází zdroj vody, který je využíván pro zásobování obyvatel Radimy, Dřevěnic a jejich místních částí. Podhájím tedy prochází vodovod, který dále směřuje na Tužín nebo na Radim. Na vodovod je v Podhájí napojeno minimum obyvatel, většina má vlastní domovní studny, které bere jako primární zdroj vody.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Ve výhledovém období budou na vodovod napojovány další objekty a bude na něm prováděna běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při problémech se zásobami vody ve studních nebo při problémech na vodovodním řadu, budou obyvatelé zásobeni pomocí cisteren nebo vody balené. U nemovitostí vlastnících studny bude voda z nich nadále využívána jako užitková a zásobování doplněno vodou balenou.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Podhájí - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Podhájí - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V místní části Podhájí není vybudována jednotná soustavná kanalizační síť, která by byla zakončena čistírnou odpadních vod. Objekty mají vlastní čistící zařízení nebo jímky na vyvážení.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Vzhledem k počtu obyvatel této místní části se nepočítá s výstavbou kanalizace. Odpadní vody budou likvidovány stávajícím způsobem, tzn. ve vlastních čistících zařízeních nebo v akumulačních jímkách, které budou pravidelně vyváženy na nejbližší centrální ČOV.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Podhájí 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Podhájí - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva