Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Litoboř - CZ052.3605.5209.045306 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Litoboř

Číslo obce PRVKUK 45306
Kód obce PRVKUK CZ052.3605.5209.045306
Kód obce 573388
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1066 (5209)
Náchod
Číslo POU
Název POU
2305
Česká Skalice

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3605.5209.045306.01 Litoboř 04530 45306

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Litoboř (384 – 410 m n. m.) leží na katastrálním území Litoboř (645303).
 
Trvale zde žije celkem 112 obyvatel, přechodně 100 rekreantů.
 
V Litoboři je evidováno celkem 89 domů, z toho trvale obydlených je 44 a rekreačně využívaných je 45 objektů. Zástavba má rozptýlený charakter a je liniově uspořádána částečně podél místní komunikace a také podél Litobořského potoka (Hlubokého potoka), ten se vlévá zprava do Úpy. Obec má liniový půdorys.

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Litoboř Trvale bydlící - - - 112 115 118 120
Přechodně bydlící - - - 100 100 100 100
Celkem - - - 212 215 218 220

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Litoboř 100 114 117 119 115 120 115 118 111 109 107 103 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Litoboř - - - 106 108 112 116

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 10 11 11 11
Maximální potřeba vody m3/den - - - 13 13 13 14
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 10,50 10,83 11,16 11,49
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 9,80 10,11 10,42 10,73
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 9,80 10,11 10,42 10,73
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,69 0,71 0,74 0,76

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Vodovod - současný stav
V obci Litoboř je vybudován Vodovod Litoboř, který je součástí Skupinového vodovodu Hořičky. Vlastníkem a provozovatelem je společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. Vodovod  zásobuje pitnou vodou všechny obyvatele a ostatní odběratele.
 
Základní data vodovod:
Identifikační číslo majetkové evidence: 5209-645303-48172928-1/1
Identifikační číslo provozní evidence: 5209-645303-48172928-1/1-48172928
Název obce: Litoboř
Počet zásobovaných trvale bydlících obyvatel: 106
 
Zásobování se děje přes akumulaci VDJ Litoboř (obsahu 55 m3 a úrovní dna 435,6 m n. m.) a Hygienické zabezpečení Mezilečí (IČME: 5209-613452-48172928-2/1, IČPE: 5209-613452-48172928-2/1-48172928).  Hygienické zabezpečení v Mezilečí (VDJ Proruby) probíhá dávkováním chlornanu sodného. Z akumulace je pitná voda vedena přiváděcím a zásobovacím řadem (JS 100 mm) do obce, zde je přivaděč propojen do jednoho zásobovacího systému.
 
Zhodnocení současného stavu
Množství vody z využívaného zdroje je pro stávající počet vodou zásobovaných obyvatel dostatečné.
 
Voda je jímána ze studny Hajnice. Celková vydatnost zdroje je 8 l/s. Kvalita vody je v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, která vstoupila v platnost dne 30.4.2004.
 
Objem akumulované vody ve vodojemech zabezpečí pokrytí minimálně 60 % maximální denní potřeby vody.
 
Současný stav vodovodních řadů odpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti a vnitřních průměrů potrubí.
 
V obci je pouze jeden požární hydrant u č.p., další zdroje vody jsou stanoveny obcí.
 
Vodovod je zaveden do všech částí zásobovaných obcí a sídelních jednotek.
 
Vodovod je napojen na radiový dispečink provozovatele vodovodu.
 

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Zdroj vody
S ohledem na dostatečnou vydatnost zdroje vody a příznivou jakost vody nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby, změnu současného stavu.
 
Úprava vody
Příznivá jakost vody umožňuje zachování současného stavu, kdy je voda ve vodovodní síti pouze hygienicky zabezpečována chlorací.
 
Doprava vody
S ohledem na vyhovující dopravu vody nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby čerpacího zařízení, změnu současného stavu.
 
Vodojemy
S ohledem na vyhovující stav vodojemů a dostatečnou minimálně 60 % zabezpečenost maximální denní potřeby vody v roce 2030 nenavrhujeme, s výjimkou běžné údržby, změnu současného stavu.
 
Vodovodní síť
Současný stav vodovodní sítě je vyhovující a s výjimkou běžných oprav se nenavrhují žádné změny. Navrhujeme pouze běžnou provozní rekonstrukci částí řadů v rozsahu cca 2 % délky vodovodní sítě za rok.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Obec Litoboř nemá vlastní náhradní zdroje pitné vody. Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou bude zajišťováno dodávkou pitné vody z vodovodu s kapacitně dostatečnými zdroji, tj. ze skupinového vodovodu Česká Skalice (dovozová vzdálenost 6 km) nebo dovozem vody ze zdroje Černčice vrtu LT-4 (cca 18 km). Případně mohou být využity domovní studny, pokud v nich bude zdravotně nezávadná voda, a to i v omezené kapacitě.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Litoboř - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Litoboř - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Kanalizace - současný stav
V Obci Litoboř není veřejná kanalizace. Sídelní jednotka využívá systémů příkopů, struh a propustků.
 
Čištění odpadních vod - současný stav
V Obci Litoboř není centrální ČOV. Je vybudováno cca 50 ks bezodtokých jímek. Odpadní vody z jímek jsou odváženy k likvidaci na ČOV Česká Skalice. Odpadní voda ze 13 septiků je vsakována a z 5 septiků je odváděna do povrchových vod (napojeno 20 rekreantů). Technický stav jímek a septiků je různý.
 
Sídelní jednotka využívá systémů příkopů, struh a propustků. Byly vybudovány 4 DČOV, odpadní voda je odváděna do povrchových vod (Litobořský potok – č.h.p. 1-01-02-051).

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Pro sídelní jednotku dané velikosti a struktury zástavby není ekonomicky výhodné budovat soustavnou kanalizační síť s centrálními nebo lokálními způsoby likvidace odpadních vod. Z těchto důvodů navrhujeme individuální způsoby nakládání a likvidace odpadních vod, které budou řešit nakládání s OV pouze pro jednotlivé nemovitosti.
 
Odvedení dešťových vod zůstane zachováno v současné podobě.
 
Navrhujeme rekonstrukci stávajících nepropustných jímek na vyvážení a vybudování nových jímek, doplnění stávajících septiků zemními filtry tak, aby vyhověly ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenského a kanalizačního zařízení, u septiků musí výstupní garantované parametry splňovat nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.  
 
Další alternativou je výstavba domovních biologických aktivačních nebo duálních anaerobně-aerobních ČOV. Odpadní vody z jímek a kaly ze septiků a DČOV budou odváženy k likvidaci na ČOV Česká Skalice.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Litoboř 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Litoboř - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva