Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Plhov - CZ052.3604.5207.121789 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Samšina

Číslo obce PRVKUK 121789
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5207.121789
Kód obce 573442
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1015 (5207)
Jičín
Číslo POU
Název POU
2216
Sobotka

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5207.121789.01 Plhov 12178 121789

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Plhov je místní část obce Samšina. Leží 1,5 km severozápadně v nadmořských výškách 318 – 338 m n.m. Obec se nachází v CHOPAV Severočeská křída. Obec má 73 trvale bydlících obyvatel. V obci se dále nacházejí i objekty k individuální rekreaci 29 osob. V návrhovém období se nepředpokládá výrazný nárůst počtu obyvatel obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME + VUPE 2016, 2017
Kanalizace Samšina - kanalizační řád

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Plhov Trvale bydlící - - - 73 75 75 75
Přechodně bydlící - - - 29 30 30 30
Celkem - - - 102 105 105 105

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Samšina 265 262 260 261 265 269 266 263 257 263 263 262 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Plhov - - - 50 75 75 75

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 5 6 7 8
Maximální potřeba vody m3/den - - - 8 9 9 10
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 5,00 5,83 6,67 7,50
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 4,50 5,33 6,17 7,00
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 4,50 5,33 6,17 7,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,50 0,50 0,50 0,50

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V obci Plhov je stávající veřejný vodovod, který zásobuje i části Mackov, Šalandu a Bicanku. Zdrojem vody je vrtaná studna na k. ú. Plhov o hloubce 38 m a vydatnosti 0,7 l/s. U vrtu se nachází úpravna vody (odželeznění), 2 zemní vodojemy (15 m3) na surovou a upravenou vodu a automatická tlaková čerpací stanice (ATS) pro zásobení lokalit Plhov, Mackov, Šalanda a Bicanka. Pro lokalitu Šalanda je, s ohledem na výškové umístění zástavby, zřízena čerpací stanice bez přerušení tlaku, vložená do potrubí. Hydranty vysazené na vodovodních řadech plní též funkci požárního zabezpečení.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na vodovod dle potřeby napojovány nové objekty a prováděna běžná údržba. Po zřízení vodovodu pro místní část města Sobotka - Lavice ze skupinového vodovodu Sobotka, dle změny PRVK 2010, bude možné připojit vodovod Plhov na tento systém skupinového vodovodu.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při problémech se zásobami vody ve studnách budou obyvatelé zásobeni pomocí cisteren nebo vody balené. V případě špatné kvality vody ve studnách bude voda z nich použita dále jen jako užitková a zásobování doplněno vodou balenou.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Plhov - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Plhov - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V současné době není v obci vybudován systém splaškové kanalizace zakončené čistírnou odpadních vod. Odpadní vody jsou likvidovány individuálně pomocí žump a septiků.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Vzhledem k velikosti obce bude v celém návrhovém období v obci ponechán stávající systém likvidace odpadních vod. Ideálně budou odpadní vody akumulovány v jímkách s atestem nepropustnosti a smlouvou na vyvážení. U novostaveb doporučujeme osazení tříkomorových septiků s filtrem nebo domovní čistírny s přepadem do blízkého recipientu, který protéká podél celé obce.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Plhov 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Plhov - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva