Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Drštěkryje - CZ052.3604.5207.146072 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Samšina

Číslo obce PRVKUK 146072
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5207.146072
Kód obce 573442
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1015 (5207)
Jičín
Číslo POU
Název POU
2216
Sobotka

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5207.146072.01 Drštěkryje 14607 146072

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Drštěkryje je místní část obce Samšina. Leží 1 km východně v nadmořských výškách 324 – 332 m n.m. Obec se nachází v CHOPAV Severočeská křída, má 21 trvale bydlících obyvatel. V obci se dále nacházejí i objekty určené k individuální rekreaci 11 obyvatel. V návrhovém období se nepředpokládá výrazný nárůst počtu obyvatel obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME + VUPE 2016, 2017
Kanalizace Samšina - kanalizační řád

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Drštěkryje Trvale bydlící - - - 21 21 22 22
Přechodně bydlící - - - 11 11 12 12
Celkem - - - 32 32 34 34

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Samšina 265 262 260 261 265 269 266 263 257 263 263 262 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Drštěkryje - - - 0 20 20 20

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 0 1 1 2
Maximální potřeba vody m3/den - - - 0 1 2 4
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 0,00 0,70 1,40 2,10
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 0,00 0,63 1,27 1,90
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,63 1,27 1,90
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,07 0,13 0,20

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V obci Drštěkryje není v současné době vybudován veřejný vodovod. Obyvatelé jsou zásobeni individuálně z domovních studní. U domovních studní je zaznamenávaná jejich snižující se vydatnost.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V návrhovém období je navrženo vybudování vodovodu, který bude zásobovat celou obec. Přívodní řad bude přiveden od Betlemu a celý vodovod tak bude napojen na vodovod Samšina - Všeliby. V návrhovém období bude také zprovozněn budovaný vrt a bude posílena akumulace vodojemu pro potřeby zásobování Všelib, Betlemu a Drštěkryjí. Přidaná akumulační nádrž bude mít objem 24 m3.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při problémech se zásobami vody ve studnách budou obyvatelé zásobeni pomocí cisteren nebo vody balené. V případě špatné kvality vody ve studních bude voda z nich použita dále jen jako užitková a zásobování doplněno vodou balenou.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Drštěkryje - - - 5 5 5 5

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Drštěkryje - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,50 0,50 0,50 0,50
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,02 0,02 0,02 0,02
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci jsou vybudovány úseky jednotné kanalizace, které natékají do protékajících vodních toků. Odpadní vody jsou likvidovány individuálně pomocí žump, septiků a domovních čistíren odpadních vod. Přepady ze septiků a DČOV jsou zaústěny do stávající jednotné kanalizace. Rozhodnutí o povolení k vypouštění odpadních vod bylo vydáno pod jednacím číslem MuJc/2009/3315/ZP/Svo.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Vzhledem k velikosti obce bude v celém návrhovém období v obci ponechán stávající systém likvidace odpadních vod. Ideálně budou odpadní vody akumulovány v jímkách s atestem nepropustnosti a pravidelně vyváženy. U novostaveb doporučujeme osazení tříkomorových septiků s filtrem nebo domovní čistírny s přepadem do stáv. kanalizace nebo recipientu.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Drštěkryje 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Drštěkryje - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva