Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Všeliby - CZ052.3604.5207.410306 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Samšina

Číslo obce PRVKUK 410306
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5207.410306
Kód obce 573442
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1015 (5207)
Jičín
Číslo POU
Název POU
2216
Sobotka

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5207.410306.01 Všeliby 41030 410306

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Všeliby je místní část obce Samšina. Leží 0,5 km severovýchodně v nadmořských výškách 298 – 302 m n.m. Obec má 18 trvale bydlících obyvatel v 7 domech vedených k trvalému bydlení. V obci se dále nachází 2 objekty určené k individuální rekreaci cca 6 obyvatel. Obec se nachází v CHOPAV Severočeská křída. V návrhovém období se nepředpokládá nárůst počtu obyvatel obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME + VUPE 2016, 2017
Kanalizace Samšina - kanalizační řád

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Všeliby Trvale bydlící - - - 18 18 18 18
Přechodně bydlící - - - 6 6 6 6
Celkem - - - 24 24 24 24

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Samšina 265 262 260 261 265 269 266 263 257 263 263 262 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Všeliby - - - 0 8 8 8

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 0 0 1 1
Maximální potřeba vody m3/den - - - 0 0 1 1
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 0,00 0,27 0,53 0,80
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 0,00 0,27 0,53 0,80
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V obci Všeliby je stávající veřejný vodovod, který je napojen na vodovod Samšina a prochází dále na obec Betlem. Hydranty vysazené na vodovodní síti plní též funkci požárního zabezpečení.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V návrhovém období bude zprovozněn budovaný vrt a bude posílena akumulace vodojemu pro potřeby zásobování Všelib, Betlemu a Drštěkryjí. Přidaná akumulační nádrž bude mít objem 24 m3. Dále budou na vodovod dle potřeby napojovány nové objekty a bude prováděna běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při problémech se zásobami vody ve studnách budou obyvatelé zásobeni pomocí cisteren nebo vody balené. V případě špatné kvality vody ve studnách bude voda z nich použita dále jen jako užitková a zásobování doplněno vodou balenou.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Všeliby - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Všeliby - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V současné době je v obci vybudována jednotná kanalizace, která natéká do vodního toku Žehrovka. Odpadní vody jsou likvidovány individuálně pomocí žump, septiků a domovních čistíren odpadních vod. Přepady ze septiků a DČOV jsou zaústěny do stávající jednotné kanalizace. Rozhodnutí o povolení k vypouštění odpadních vod bylo vydáno pod jednacím číslem MuJc/2009/3315/ZP/Svo.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Vzhledem k velikosti obce bude v celém návrhovém období v obci ponechán stávající systém likvidace odpadních vod. Ideálně budou odpadní vody akumulovány v jímkách s atestem nepropustnosti a pravidelně vyváženy. U novostaveb doporučujeme osazení tříkomorových septiků s filtrem nebo domovní čistírny s přepadem do stáv. kanalizace nebo blízkého recipientu.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Všeliby 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Všeliby - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva