Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Sběř - CZ052.3604.5207.146323 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Sběř

Číslo obce PRVKUK 146323
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5207.146323
Kód obce 573451
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1015 (5207)
Jičín
Číslo POU
Název POU
2178
Jičín

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5207.146323.01 Sběř 14632 146323

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Sběř leží v jižní části bývalého okresu Jičín 1,5 km jihozápadně od obce Vysoké Veselí v nadmořských výškách 239 – 252 m n.m. Obec má 245 trvale bydlících obyvatel ve 100 domech vedených pro trvalé bydlení. V katastru obce se dále nachází 85 objektů určených pro individuální rekreaci cca 255 obyvatel. Severní částí oce protéká vodoteč Volanka, která se ve střední části vlévá do Cidliny.
Do budoucna se nepředpokládá výrazný nárůst počtu obyvatel obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný dotazník "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Sběř Trvale bydlící - - - 188 237 240 250
Přechodně bydlící - - - 165 165 165 165
Celkem - - - 353 402 405 415

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Sběř 249 252 262 258 254 258 258 253 257 307 301 319 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Sběř - - - 180 195 200 200

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 14 13 12 11
Maximální potřeba vody m3/den - - - 21 19 17 16
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 13,67 12,63 11,59 10,55
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 12,10 11,17 10,25 9,33
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 5,64 5,21 4,78 4,35
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 6,46 5,96 5,47 4,98
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 1,58 1,46 1,34 1,22

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Sběř a  její místní části Hrobičany a Velešice jsou napojeny na vodárenskou soustavu Východní Čechy. Rozvodné řady po obci jsou PVC, PE 63, 90, 110 v celkové délce 7,2 km. Vodovod je pod tlakem věžového vodojemu Starý Bydžov 80 m3 na kótě dna 299,35 m n.m. Na vodovod je napojeno celkem 234 obyvatel. Na vodovodu je provedeno celkem 140 kusů vodovodních přípojek. Provádí se propojení dvou vodárenských soustav VaK HK a VOS Jičín, z obce Sběř je povolen propoj do obce Vysoké Veselí (součást návrhu obce Vysoké Veselí) a realizuje se. Vodovod je v majetku společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. a provozovatelem je Královéhradecká provozní, a. s.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Na vodovodu budou probíhat běžné opravy a připojování dalších přípojek.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Vodárenská soustava Východní Čechy je zásobena z tří hlavních zdrojů. Při vyřazení jednoho zdroje bude plně kapacitně nahrazen z ostatních zdrojů. Při vyřazení systému vodovodu budou obyvatelé zásobeni pomocí cisteren. U nemovitostí vlastnících studny bude voda z nich použita jako užitková a zásobování doplněno vodou balenou.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Sběř - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Sběř - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 22,62 24,60 26,58 28,56
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 14,15 15,39 16,63 17,87
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci je stávající jednotná kanalizace s povoleným vypouštěním odpadních vod do vod povrchových.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

Výhledově bude možné v obci vybudovat systém kanalizace na splaškové odpadní vody ukončené obecní ČOV. Navržena bude oddílná kanalizace DN250 v celkové délce cca 6,0 km. Z toho pro obec Sběř je uvažováno s délkou 2,5km + 0,2 km výtlak z ČS. Celkově budou vybudováno 5ks čerpacích stanic, z toho 1 připadá pro obec Sběř. ČOV pro 350 EO bude společná pro obec Sběř a její dvě místní části Hrobičany a Velešice. Umístění ČOV je uvažováno předběžně v k.ú. Hrobičany, Recipientem pro vypouštění vyčištěných odpadních vod bude VT Cidlina.
Původní záměr přečerpávání OV na ČOV Vysoké Veselí není možný z důvodu malé kapacity ČOV Vysoké Veselí.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Sběř 2 000,0 12 635,0 14 635,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Sběř - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva