Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Sobčice - CZ052.3604.5204.151491 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Sobčice

Číslo obce PRVKUK 151491
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5204.151491
Kód obce 573477
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1007 (5204)
Hořice
Číslo POU
Název POU
2160
Hořice

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5204.151491.01 Sobčice 15149 151491

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Sobčice leží v jihovýchodní části bývalého okresu Jičín 7 km západně od města Hořice v nadmořských výškách 254 – 260 m n.m. Obec má 294 trvale bydlících obyvatel. V obci se dále nacházejí i objekty k individuální rekreaci 15 obyvatel. Jihovýchodně kolem obce protéká řeka Javorka. V návrhovém období se nepředpokládá výrazný nárůst počtu obyvatel obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Karty VUME + VUPE 2016, 2017
Kanalizace Sobčice - kanalizační řád

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Sobčice Trvale bydlící - - - 294 295 314 314
Přechodně bydlící - - - 15 15 15 15
Celkem - - - 309 310 329 329

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Sobčice 304 290 279 280 291 289 290 296 298 295 297 296 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Sobčice - - - 280 281 300 300

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 6 7 9 10
Maximální potřeba vody m3/den - - - 8 9 11 12
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 5,75 7,17 8,58 10,00
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 4,32 5,87 7,41 8,96
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 3,75 5,17 6,58 8,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,57 0,58 0,59 0,60
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 1,43 1,42 1,41 1,40

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V obci Sobčice je stávající vodovodní síť, která je napojena východně od obce Sobčice - v západní části obce Ostroměr na současnou vodovodní síť obce Ostroměr. Obyvatelé, kteří nejsou připojeni na vodovod jsou zásobováni vodou z domovních studní. Hydranty vysazené na vodovodní síti plní též funkci požárního zabezpečení.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V návrhovém období budou na vodovod dle potřeby napojovány nové objekty nebo nově zastavěné lokality formou prodloužení vodovodních řadů. Na vodovodu bude prováděna běžná údržba.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při vyřazení vodovodu bude obec zásobena pomocí cisteren nebo vody balené. U nemovitostí vlastnících studny bude voda z nich použita jako užitková a zásobování doplněno vodou balenou.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Sobčice - - - 270 270 290 290

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Sobčice - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 28,69 28,69 28,69 28,69
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,74 0,74 0,74 0,74
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

V obci Sobčice není vybudována soustavná splašková kanalizace zakončená obecní čistírnou odpadních vod. V obci je vybudována pouze jednotná kanalizace, do které jsou zaústěny přepady ze septiků a domovních čistíren. Odpadní vody jsou tedy likvidovány pomocí žump, septiků nebo domovních čistíren. Kanalizace je zaústěna do místních recipientů.
Rozhodnutí o povolení k vypouštění předčištěných odpadních vod bylo vydáno MÚ Hořice pod jednacím číslem MUHC-ZP/5547/2015/AK.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V návrhovém období obec plánuje vybudovat splaškovou kanalizační síť, kterou by se odpadní vody převáděly na novou obecní čistírnu odpadních vod, která by byla umístějna jižně pod obcí u vodního toku Javorka. Vody by se na ČOV dostávaly převážně gravitačně, místy by s překonáním negativního výškového rozdílu pomáhaly čerpací šachty. Do doby realizace ucelené splaškové kanalizační sítě, která by byla zakončená centrální čistírnou odpadních vod, doporučujeme likvidovat odpadní vody stávajícím způsobem. Ideálně akumulace odpadních vod v nepropustných jímkách, které budou nepropustné a budou v pravidelných intervalech vyváženy na nejbližší funkční centrální čistírnu odpadních vod.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Sobčice 0,0 0,0 0,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Sobčice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva