Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Trní - CZ052.3604.5207.064645 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Sobotka

Číslo obce PRVKUK 64645
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5207.064645
Kód obce 573493
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1015 (5207)
Jičín
Číslo POU
Název POU
2216
Sobotka

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5207.064645.01 Trní 06464 64645

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Trní je místní částí města Sobotka a leží cca 2,5 km jižně v nadmořských výškách 250 – 260 m n.m. Obec má 11 trvale bydlících obyvatel.
Obcí protékají dvě vodoteče, Trnický potok a místní potok. V severní části je umístěn rybník.
V budoucnu se nepředpokládá nárůst počtu obyvatel obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář „Podklady pro akumulaci PRVK“
Formuláře VUME, VUPE 2017
Provozní řád skupinového vodovodu Sobotka 2004
Zákres stávajících sítí vodovodu a kanalizací vč. objektů na síti
Zákres plánovaných sítí vodovodu a kanalizací
Informace města Sobotka

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Trní Trvale bydlící - - - 11 12 14 18
Přechodně bydlící - - - 24 24 28 28
Celkem - - - 35 36 42 46

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Sobotka 2487 2416 2428 2411 2395 2427 2427 2399 2407 2371 2382 2377 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Trní - - - 0 0 21 25

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 0 1 1 2
Maximální potřeba vody m3/den - - - 0 1 2 3
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Místní část Trní je řešena individuálním zásobováním vodou – domovními studnami. V obci se vyskytují drobné problémy se zásobami vody. Především se jedná o kvalitu pitné vody.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Vzhledem ke zhoršování kvality vody v domovních studních se předpokládá napojení osady na skupinový vodovod Sobotka. Napojení je podmíněno výstavbou vodovodu v místní části Kdanice. Kde bude napojení provedeno na koncovou větev vodovodu u poslední nemovitosti. Nový vodovod včetně přivaděče bude z PVC D 90 v délce 0,95 km. Realizace vodovodu je plánována na rok 2025.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Obec nemá náhradní zdroj pitné vody. Pro nouzové zásobení budou použity domovní studny u nemovitostí, které mají vyhovující kvalitu, ale nejsou v plné míře dostatečně kapacitní. U kvalitově nevyhovujících studní bude voda z nich použita jen jako užitková a zásobování doplněno vodou balenou. Při dlouhodobém znehodnocení všech zdrojů je možno obec napojit na skupinový vodovod Sobotka.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Trní - - - 0 0 0 0

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Trní - - - 0 0 0 0

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Obec Trní nemá vybudován kanalizační systém. Odpadní vody jsou likvidovány v žumpách a septicích s přepadem.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V obci zůstane zachován individuální způsob likvidace splaškových odpadních vod. Obsah jímek bude vyvážen na ČOV Jičín cca 18 km. Vzhledem k počtu objektů doporučujeme i po návrhovém období zachovat individuální likvidaci odpadních vod.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Trní 2 700,0 0,0 2 700,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Trní - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva