Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Petrovičky - CZ052.3604.5204.015075 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Petrovičky

Číslo obce PRVKUK 15075
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5204.015075
Kód obce 548871
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1007 (5204)
Hořice
Číslo POU
Název POU
2160
Hořice

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5204.015075.01 Petrovičky 01507 15075

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Petrovičky leží na jihovýchodním okraji bývalého okresu Jičín 7km jižně od města Hořice v nadmořských výškách 262 – 272 m n.m. Obec má k 1.1.2018 celkem 47 trvale bydlících obyvatel (ofic.údaj Stat.úřadu). v 20 domech vedených pro trvalé bydlení. V obci se dále nachází 6 objektů určených pro individuální rekreaci 17 obyvatel. Obcí neprotéká žádná vodoteč.
Do budoucna se nepředpokládá nárůst počtu obyvatel obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář "Podklady pro aktualizaci PRVKUK"
Studie a situace rozvoje vodov. a kanalizace obce PROIS Ing. Bareš
ÚP Petrovičky 9/2010

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Petrovičky Trvale bydlící - - - 47 55 65 70
Přechodně bydlící - - - 0 0 0 0
Celkem - - - 47 55 65 70

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Petrovičky 44 43 42 42 42 43 45 45 47 46 48 47 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Petrovičky - - - 65 70 80 90

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 7 7 8 9
Maximální potřeba vody m3/den - - - 10 11 12 14
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 6,50 7,33 8,17 9,00
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 6,50 7,33 8,17 9,00
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

V celé obci Petrovičky je vybudován veřejný vodovod, který je součástí "Vodárenské soustavy Východní Čechy" (VSVČ). Připojení tohoto vodovodu na VSVČ je z centrální části obce Petrovice. Tlak vody v místní rozvodné síti je určen autom.tlak.stanicí v obci Petrovice.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

Současný stav zásobování obyvatel obce Petrovičky pitnou vodou je vyhovující a není třeba do budoucna provádět žádné podstatné změny.

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Při nedostatku vody budou obyvatelé zásobeni vodou balenou nebo pomocí cisteren. U objektů vlastnících studny bude voda z nich použita jako užitková a zásobování doplněno vodou balenou.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Petrovičky - - - 0 0 65 90

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Petrovičky - - - 0 0 65 90

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 4,87 5,44 6,02 6,59
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 3,05 3,41 3,76 4,12
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Kanalizace je vedena jako jednotná, obec má povolení k vypouštění odpadních vod ze 4 vyústí (do Bašnického potoka a bezejmenného vodního toku).

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V obci Petrovičky bude vybudována nová oddílná splašková kanalizační síťv délce 1,3 km, jenž bude zakončena v nové centrální čistírně odpadních vod, která bude umístěna v blízkosti Títského rybníka (v místě níže po místním vodním toku za ním, aby byl zajištěn dostatečný průtok v tomto recipientu přečištěných odpadních vod po celý rok), a jenž bude sloužit pro čištění všech splaškových odpadních vod přiváděných na ní z této obce. Čistírna odpadních vod Petrovičky  se navrhuje jako mechanicko-biologická s kapacitou cca 90EO. Předpokládaný počet kanalizačních přípojek v obci Petrovičky je 25 ks. Předpokládaná doba realizace výše uvedené kanalizační sítě a ČOV v obci Petrovičky je v roce 2028.  Návrh časového harmonogramu předpokládaných prací je samozřejmě jen orientační. Realizace plánované stavby bude záviset na finančních možnostech obce a na objemu finančních prostředků, které na ni budou moci být poskytnuty ve formě dotací.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Petrovičky 0,0 9 000,0 9 000,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Petrovičky - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva