Aktuálně: Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 14. zasedání konaném dne 12.09.2022 schválilo usnesením č. ZK/14/977/2022 aktualizaci č. 3 "Zásad Zastupitelstva Královéhradeckého kraje pro aktualizaci a schválení Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje". Tyto aktualizované zásady jsou účinné od 12.09.2022.  

Čálovice - CZ052.3604.5207.152072 - stav 22. 3. 2021

A. Obec

Sobotka

Číslo obce PRVKUK 152072
Kód obce PRVKUK CZ052.3604.5207.152072
Kód obce 573493
Číslo ORP (ČSÚ)
Název ORP
1015 (5207)
Jičín
Číslo POU
Název POU
2216
Sobotka

Členění obce

Úplný kód části obce PRVKUK Název části obce Kód části obce PRVKUK Kód části obce RÚIAN
CZ052.3604.5207.152072.01 Čálovice 15207 152072

B. Charakteristika obce

B.1 Základní informace o obci

Obec Čálovice je místní částí města Sobotka a leží cca 1 km severovýchodně v nadmořských výškách 316 – 329 m n.m. Obec má 38 trvale bydlících obyvatel. Obcí protéká Čálovický potok. V katastru území obce se nachází CHKO Český ráj a CHOPAV Severočeská křída.
V budoucnu se nepředpokládá nárůst počtu obyvatel obce.
 
Podklady:
Vyplněný sběrný formulář „Podklady pro akumulaci PRVK“
Formuláře VUME, VUPE 2017
Provozní řád skupinového vodovodu Sobotka 2004
Zákres stávajících sítí vodovodu a kanalizací vč. objektů na síti
Zákres plánovaných sítí vodovodu a kanalizací
Informace města Sobotka

B.2 Demografický vývoj (prognóza)

Název části obce Obyvatelé Počet obyvatel
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Čálovice Trvale bydlící - - - 38 44 50 60
Přechodně bydlící - - - 12 12 12 12
Celkem - - - 50 56 62 72

B.3 Vývoj počtu obyvatel v obci (ČSÚ)

Obec 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Sobotka 2487 2416 2428 2411 2395 2427 2427 2399 2407 2371 2382 2377 -

C. Vodovody

C.1 Počet obyvatel připojených na vodovod

Název části obce Počet připojených na vodovod
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Čálovice - - - 50 56 62 72

C.2 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Průměrná potřeba vody m3/den - - - 4 5 5 6
Maximální potřeba vody m3/den - - - 4 5 6 7
Voda specifická z VVR l/os x den - - - 3,67 4,54 5,42 6,29
Voda specifická z VFC l/os x den - - - 3,21 3,98 4,74 5,51
Voda specifická z VFD l/os x den - - - 3,10 3,90 4,71 5,51
Voda specifická z VFO l/os x den - - - 0,10 0,12 0,15 0,17
Voda specifická z VNF l/os x den - - - 0,46 0,57 0,68 0,79

C.4 Vodovody – popis stávajícího stavu

Obec Čálovice má vybudovaný veřejný vodovod, který je součástí skupinového vodovodu Sobotka. Zdroj této
vodárenské soustavy je ve Střehomi a Rašovci v bývalém okrese Mladá Boleslav. Jako zdroje surové vody zde slouží
vrt Rašovec – vydatnost 14 l/s a pramenní jímka Hrudka – vydatnost 16 l/s. Kvalita surové vody ze zdrojů je vyhovující.
Akumulace vody je tvořena převážně dvěma vodojemy ve Staňkově Lhotě. Jejich velikost je 2 x 150 m3 u vodojemu
postaveného roku 1931 a 2 x 400 m3 u vodojemu z roku 1993. Věžovému vodojemu je předřazena akumulační jímka s velikostí 70 m3 a automatická tlaková stanice. V areálu NOVA v Sobotce je další věžový vodojem 200 m3, který je umístěn na přípojce – tudíž není součástí veřejného vodovodu. Stavební stav vodojemů je dobrý. Celková velikost akumulace pitné vody ve vodojemech spravovaných VOS Jičín je 1100 m3. Tato akumulace je v současné době dostatečná.
Přívodní řad DN 250 z oceli je veden z prostoru zdroje vody do hlavního městského vodojemu. Přes centrum města je z vodojemu veden zásobní řad DN 150. Ostatní vodovodní řady v zájmovém území jsou z různých profilů, převážně z trub litinových. Rekonstruované a nové vodovodní řady jsou z PVC. Základní rozvodné vodovodní řady DN 150 a DN 200 mají dostatečnou dimenzi pro průtok maximální hodinové potřeby i pro výhled. Na vodovod je napojeno 23 trvale bydlících obyvatel.
Vodovod je v majetku a správě společnosti VOS a.s. Jičín. Vodojem 800 m3 je v majetku města Sobotka.

C.5 Vodovody – popis návrhového stavu

V obci bude doplněna vodovodní síť v místech nové zástavby a dle potřeby rekonstruována

C.6 Nouzové zásobování vodou za krizové situace

Vzhledem k tomu že vodovod Sobotka je zásoben ze dvou zdrojů je možno při vyřazení jednoho zásobovat obyvatele vodou ze zbývajícího. Při vyřazení celého vodovodu bude obec zásobena pomocí cisteren.

C.7 Mapa

D. Kanalizace a ČOV

D.1 Počet obyvatel připojených na kanalizaci

Název části obce Počet připojených na kanalizaci
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Čálovice - - - 0 0 62 72

D.2 Počet obyvatel připojených na ČOV

Název části obce Počet připojených na ČOV
2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Čálovice - - - 0 0 62 72

D.3 Bilanční údaje

Položka Jednotka 2002 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Produkce komunálních OV m3/den - - - 0,00 2,30 4,60 6,90
Produkce komunálního znečištění kg/den - - - 0,00 2,30 4,60 6,90
Produkce průmyslových OV m3/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Produkce znečištění průmyslových OV kg/den - - - 0,00 0,00 0,00 0,00

D.5 Kanalizace – popis stávajícího stavu

Obec Čálovice nemá v současné době vybudován kanalizační systém. Odpadní vody jsou likvidovány individuálně v žumpách a septicích s přepadem.

D.6 Kanalizace – popis návrhového stavu

V obci bude vybudována nová oddílná splašková kanalizace s napojením na stávající kanalizaci v Sobotce ul. U stadiónu poblíž č.p. 612, která bude gravitační. Likvidace odpadních vod bude probíhat na ČOV Sobotka. Trasa vedení mezi Sobotkou a Čalovicemi bude po zemědělských pozemcích a dále v ulicích Čalovic. Délka kanalizace bude zhruba 1,03km. Realizace se předpokládá v roce 2025.

D.7 Mapa

E. Ekonomická část

E.1 Předpokládané investiční náklady v letech 2015–2030 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Čálovice 0,0 5 900,0 5 900,0

E.2 Investiční náklady v letech 2001–2014 [tis. Kč]

Název části obce Typ investice
Vodovody Kanalizace Celkem
Čálovice - - -

E.3 Mapa

F. Aktualizace

Datum projednání Číslo projednání Typ projednání Popis
22. 3. 2021 ZK/4/172/2021 usnesení zastupitelstva